Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Полезна информация

of ACTIVE family support provided by
Hope and Homes for Children Founda<on – Bulgaria
in the first phase of the project
„Strategic Deins.tu.onalisa.on and Reform of the Care System for
Children aged 0-3″

Read to PDF

(прочетено 78, 1 прочетено днес)

Работата в общността не просто помага на конкретното семейство да осигури грижа за
детето, тя повишава на капацитета на общността да се справя с децата и семействата в риск
и подобрява отговора на общността срещу елементите на бедността.

Виж повече в PDF

(прочетено 75, 1 прочетено днес)

„Нечии деца“: Гледни точки за закриването на институциите в Широка лъка и Кюстендил

 България 2014

 Автори:

Деяна Кюрчиева, Ружа Маринова, Магдалена Стефанова, Бонка Стоянова, Тони Гайе

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарност

Обобщение

 

ЧАСТ 1

Въведение

 • Целта на този доклад
 • Целите на оценката, възложена от „Надежда и домове за децата“
 •   От ретроспекция до визия за бъдещето

1.4      Контекст на процеса на деинституционализация

1.5      Стил и начин на провеждане на оценката          

1.6      Понятия и дефиниции 

 

ЧАСТ 2

Моделът за закриване на… Continue reading

Методология за идентифициране и оценка на добри практики на сътрудничество между общини и НПО в областта на политиките за деца и семейства, младежките политики и интегрираните здравно-социални услуги за деца и семейства

 1. Въведение

Настоящата методология е резултат от изпълнение на проект „Наръчник 2012: 10 добри практики на сътрудничество между общини и НПО в работата за деца и семейства”, финансиран от Министерство на външните работи на Република Франция. Дейностите са пряко свързани и с мисията на Национална мрежа за децата да работи за заздравяване и улесняване на сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата. С особена сила това се отнася до сътрудничеството на местно ниво, което е от съществено значение, тъй като фактическото реализиране на всички политики и практики за децата и семействата се случва там. Доброто сътрудничество между местните власти и гражданския сектор, работещ на местно ниво, води до повишаването на местния капацитет за развиване и прилагане на по-добри политики и практики за децата и семействата. Затова една от основните насоки на работа на НМД е именно подобряването на сътрудничеството между общините и неправителствените организации в България.

 1. Цели на методологията

Методологията има за цел да:

 • Представи критерии за идентифициране и оценка на добри практики на партньорство в областта на планирането и реализирането на политики за деца и семейства, младежки политики и интегрирани здравно-социални услуги на местно ниво, осъществявани през 2012 година в България;
 • Разработи модел/форма за описание на практиките, който да показва практическите стъпки на тяхната реализация.
 • Continue reading
(прочетено 572, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
Архив