Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

More than 40 representatives of regional, municipal, district structures and social service providers took part in a regional round table of Hope and Homes for Children – Bulgaria, which took place on the 19th and 20th September and was titled “DDICM in the role of the good parent”. The focus on the first day of the event was aimed at the model of District DI Coordination Mechanism (DDICM), the way, in which it has been implemented in the regions of Vratsa and Vidin, as well as the good practices of interaction and partnership between all stakeholders and HHC – Bulgaria, thanks to which tens of children are now… Continue reading

На 19 и 20 септември се проведе  регионална кръгла маса на „Надежда и домове за децата – клон България“ под надслов „ОКМД в ролята на добрия възрастен“, на която присъстваха повече от 40 души, представители нa регионални, областни и общински структури, както и доставчици на социални услуги. Фокусът в първия ден от събитието бе върху модела Областен Координационен механизъм по Деинституционализация, начина, по който той бива приложен в областите Видин и Враца и добрите практики на взаимодействие и партньорство между всички заинтересовани страни и НДД – България, благодарение на които десетки деца израстват в любяща семейна среда, вместо да бъдат настанени в институция.

След първоначалното откриване на кръглата маса… Continue reading

A team of HHC – Bulgaria took part in the international conference “Creative parenting: creating the first interactive center in Bulgaria “In the world of early childhood” in support of parents, teachers and social workers” organized by the Equilibrium foundation.

The event took place on the 12th September and members of the HHC team took part in the discussion aimed at establishing the methods, approaches and activities of teachers, medical and social staff in early child development. The executive director of Hope and Homes for Children – Bulgaria underlined the necessity for a multidisciplinary approach when working with children between 0 and 6. With the existing practice of having… Continue reading

Екип на „Надежда и домове за децата – клон България“ взе участие в международна конференция  „Творческо родителство: създаване на първия в България интерактивен център „В света на ранното детство“ – в подкрепа на родители, педагози и социални работници“, организирана от Сдружение „Еквилибриум“

На 12 септември  2017 година, Георги Симеонов, Боряна Климентова, Кремена Стоянова и Цветан Димитров участваха в дискусия, която имаше за цел да определи методи, подходи и дейности на педагози, медицински и социален персонал в ранното детско развитие. Георги Симеонов, изпълнителен директор на ННД- клон България подчерта необходимостта от мултидисциплинарен подход при работата с деца от 0 до 6 години. При сега съществуващата практика в документите са… Continue reading

На 14.09.2017 „Надежда и домове за децата – Клон България“ дари принтер на служителите на Отдел Закрила на детето към ДСП Люлин. 

Дарението бе прието от колегите цели улесняване  на работата им, както и задълбочаване на сътрудничеството ни в посока подобряване на работата със семейства в риск да изоставят децата си. Понякога липсата на елементарни технически средства води до забавяне и ненавременна помощ от страна на компетентни специалисти при разрешаване на казуси.

Радостни сме че успяхме да помогнем на колегите от ОЗД.

 

On the 14th September, Hope and Homes for Children – Bulgaria presented the Child Protection Department to the Directorate of Social Assistance Liulin with… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив