Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

Над 150 НПО-та в страната си задават въпроса: Ще успее ли правителството да продължи процеса на деинституционализация в страната или ще го превърне в заложник на стари кадри и идеи?

Днес Коалиция „Детство 2025“ изпрати до Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването и до Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика писмо, с което изразява категоричното си становище по повод на скандално назначение в дом за деца в София и настояват за отмяната му .

В резултат на конкурса за директор на Дома за медико-социални грижи за деца ”Св. Иван Рилски” в гр. София е била избрана д-р Джурелова, директор на дома до 2011 г. Обезпокоени сме от факта,… Continue reading

Общинският съвет  Перник, на заседание, състояло се на 18.07.2013г., след като обсъди Докладна записка /вх.№ 335/08.07.2013 г./ от Р. Янакиева – Кмет на Община Перник и Становища на ПК „ЗСД” и ПК”БФЕ”, относно:Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на здравеопазването за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Перник.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.20, чл.17 ал.1 т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.52 и чл.53 от ЗЛЗ и Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл.5 ал.1 от ЗЛЗ, с 28 /двадесет и осем/ гласа „ЗА”, прие

  Continue reading

(прочетено 126, 1 прочетено днес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  156

от  29 юли  2013 година

 ЗА закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

  

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил, считано от 1 август 2013 г.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационна комисия и да сключи договор с членовете й до 14 август 2013 г.

Чл. 3. Ликвидационната комисия да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 31 януари 2014 г.

Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по т. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Continue reading

(прочетено 156, 1 прочетено днес)

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Да направи искане за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца – Русе до министъра на здравеопазването, за стартиране на процедурата по ликвидацията му като лечебно заведение, считано от момента на стартиране на всички нови медико-социални услуги, но не по-късно от 31.12.2013 г.
2. Община Русе да предприеме конкретни действия пред Министерство по здравеопазването за запазване дейността на отделението за «Недоносени деца и малформативни заболявания» на… Continue reading

25 юли 2013 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет – Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-266/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне собствеността и дълготрайните материални активи и материални запаси на ДМСГД гр.Монтана и искане за закриване на ДМСГД гр. Монтана
2. 08-01-283/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура.
3. 08-01-295/15.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана към 30.06.
4. 08-01-291/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за ІI-ро тримесечие на 2013 г. на Кмета на община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.

Continue reading

(прочетено 226, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив