Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

DSC_7661– Г-жо Бисет, какво представлява процесът по деинституционализация и какво трябва да се случи според заложения план?
– Предстои закриване на 24 дома за деца и младежи с умствена изостаналост. Общо децата в тях са към 1700.  Някои от тях ще се приберат вкъщи, тоест това е така наречената реинтеграция. Други ще отидат при близки и роднини, а за трети ще бъде осигурена приемна грижа. Някои ще бъдат осиновени в чужбина. Има обаче деца, и те са най-многобройни, за които трябват малки групови домове, защото родителите не ги искат, близки и роднини също не ги искат, а приемна грижа за тежки психотични деца, 75% от които са на възраст над 18 години, не се практикува. Да, много от изоставените деца се осиновяват и ще бъдат осиновявани, но няма как това да са всичките 1700. Така за голямата група остават като възможност 149 дома плюс 30 защитени жилища, предназначени за по-самостоятелните, които имат нужда от по-малко персонал и подкрепа и могат да се справят. Във всеки от тези 149 дома ще има по 12 места или ще бъдат настанени общо към 1788 деца и младежи, защото другите варианти при тях не са проработили. А не са проработили, защото вече е било много късно. Много време е минало от тяхното изоставяне, техните семейства и роднини са продължили в различни посоки, крили са, че са родили дете с увреждания, и е късно за каквото и да е друго. Другата част от деинституционализацията е превенцията от изоставяне. Когато едно дете с увреждане не бъде изоставено, то няма да има нужда от малък групов дом.

Continue reading

(прочетено 203, 1 прочетено днес)

На 10 април 2013 г. от 13:00 до 18:00 часа в залата на  Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, гр. София ще се проведе кръгла маса по проблемите на деинституционализацията в България.

Инициятивата е на НПО, работещи по развитието и изпълнението на политиките по деинституционализация.

Поканени са МТСП, МЗ, МОМН, МП, ДАЗД, АСП, МВР, УНИЦЕФ, Фондация „ОУК“, Омбудсман на Република България, Представители на ЕК и НСОРБ 

Основна тема: „Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация“

Панел 1: Как заедно можем да гарантираме изпълнението и развитието на националната стратегия „Визия за ДИ” и Плана за действие

– участие в планирането и управлението на процеса – на политическо ниво,  на областно и местно ниво;

– планиране и разработване на законодателни и методологични промени – стандарти за финансиране и  качество на новите услуги;

– участие в изпълнението на националните проекти, финансирани от европейски фондове и разработване на механизми и правила за устойчивост на финансирането на новите услуги;

Панел 2:  Как заедно да осигурим мониторинг и контрол на ефективността и качеството на изпълнението на националните проекти

–  механизми и инструментариум за мониторинг;

– периодични анализи на информацията от мониторинга и предложения за преодоляване на системни грешки;

– оценка на рисковете и  стратегии за тяхното преодоляване;

Панел 3: Възможности за устойчиво развитие на политиката за ДИ през следващия програмен период и  осигуряване на изпълнението на Стратегията, която е с хоризонт на действие 15 години

 – устойчиво продължаване на започнатите проекти /финансово обезпечаване/ и разработване на нови, ориентирани към ДДРЛГ и ДМСГ;

–   какви ресурси са възможни и планирани по различните оперативни програми;

–   необходимост от спешно разработване на нов План за действие;

Continue reading

(прочетено 137, 1 прочетено днес)

Hope23_AW_lowres-1-1

(прочетено 84, 1 прочетено днес)

през месец февруари в град Търговище предстои да бъде сключено Споразумение за сътрудничество между МБАЛ-Търговище, РДСП, ДСП и Клуб на Нестопанските Организации в Търговище. Предмет на Споразумението ще бъде работата на Клуба на НСО в партньорство с МБАЛ, РДСП и ДСП по случаите по превенция на изоставянето на деца от рискови групи. Ще бъде наблегнато на превенцията на изоставянето на новородени бебета на ниво Родилно Отделение и Неонатологично Отделение.

(прочетено 95, 1 прочетено днес)

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/ беше приета от Народното събрание с Решение от 1 март 2012 г. (Държавен вестник, бр. 21 от 13 март 2012 г.). Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Основните й приоритетни области на интеграционната политика са: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. 

Continue reading

(прочетено 181, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив