„Надежда и домове за децата – клон България“ и ЧЕЗ в България стартираха през месец май тази година кампанията  „Заедно можем всичко“.

Кампания, която подкрепя уязвими семейства с деца за преодоляване на негативните последствия от пандемията от COVID – 19 . В рамките на кампанията ЧЕЗ пое заплащането на сметките за ток до края на месец март 2021 година. Тази антикризисна мярка се прилага за домакинства  от населени места в областите Видин, Враца, Плевен, София област и град София.

За да може децата да растат в една по-добра среда,  в домовете им вече са доставени и монтирани и нови битови електроуреди. Те допълнително ще намалят сметките и ще гарантират дългосрочен положителен ефект върху семейните бюджети.

С ЧЕЗ обединихме усилията си като партньори, за да докажем за пореден път, че ефективността от прилагането на социално отговорни бизнес практики в кризисна ситуация зависи от адекватното им и своевременно осъществяване.

Служителите на ЧЕЗ в България решиха да изненадат всички 22 деца за Коледа и Нова година, като осъществиха  вътрешна благотворителна акция за събиране на средства за закупуването на коледни подаръци, храна, облекла и обувки за децата. От доброволни дарения бяха набрани 14 500 лева, като компанията удвои тази сума и общият размер достигна 29 000 лева. Това надмина и най-смелите ни очаквания.

С тези средства от благотворителната акция на служителите ще успеем да зарадваме с подаръци 414 деца от 199 семейства, с които   „Надежда и домове за децата – клон България“ работи в областите – Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Плевен, Стара Загора, Сливен, Софийска област, София град, Хасково и Ямбол.

Заедно можем да вдъхваме кураж и надежда, да мечтаем и да правим нашият свят по-мил, изпълнен с емпатия и по човешки разбираем.

Можете да  подкрепите „Надежда и домове за децата – клон България“ като се включите в акция „Кенгуру“ чрез дарение с SMS на 17 777 с текст DMS NADEJDA или като дарите средства с банков превод. Повече подробности за възможностите за подпомагане на акция „Кенгуру“ – на сайта https://dmsbg.com/16424/.

Последвайте ни и онлайн на www.cez.bg и www.hopeandhomesbg.com, както и във Фейсбук чрез @cezelectrobg и @hopeandhomesbg.

 

 

CEZ in Bulgaria and Hope and homes for children – Bulgaria with surprises for 414 children from 199 families

 

Hope and homes for children – Bulgaria and CEZ in Bulgaria launched in May this year the campaign „Together we can do everything.“

A campaign to support vulnerable families with children to overcome the negative effects of the COVID -19 pandemic. As part of the campaign, CEZ took over the payment of electricity bills by the end of March 2021. This anti-crisis measure is applied to households from settlements in the districts of Vidin, Vratsa, Pleven, Sofia district and the city of Sofia.

In order for children to grow up in a better environment, new household appliances have already been delivered and installed in their homes. They will further reduce bills and ensure a long-term positive effect on family budgets.

We have joined forces with CEZ as partners to prove once again that the effectiveness of the implementation of socially responsible business practices in a crisis situation depends on their adequate and timely implementation.

CEZ employees in Bulgaria decided to surprise all 22 children for Christmas and New Year by conducting an internal charity event to raise funds for the purchase of Christmas gifts, food, clothing and shoes for children. BGN 14,500 were raised from voluntary donations, as the company doubled this amount and the total amount reached BGN 29,000. This exceeded even the bravest our expectations.

With these funds from the charity event of the employees we will be able to make happy with gifts 414 children from 199 families with whom Hope and homes for children – Bulgaria works in the districts – Burgas, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Kardzhali, Pleven, Stara Zagora, Sliven, Sofia region, Sofia city, Haskovo and Yambol.

Together we can inspire courage and hope, dream and make our world sweeter, more empathetic and more humanly understandable.

You can support Hope and homes for children – Bulgaria by joining the „Kangaroo“ campaign by donating an SMS to 17 777 with the text DMS NADEJDA or by donating funds by bank transfer. More details about the opportunities to support the „Kangaroo“ campaign – on the website https://dmsbg.com/16424/.

Follow us online at www.cez.bg and www.hopeandhomesbg.com, as well as on Facebook via @cezelectrobg and @hopeandhomesbg.

(прочетено 93, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив