На 30 юни в парка Заимов, на свеж въздух, се проведе първата сесия с участието на 6 деца след карантината на Програмата за детско участие към Надежда и домове за децата – клон България. Срещата бе проведена, съгласно всички епидемиологични изисквания. Сесията бе посветена на изминалите 4 месеца, в които децата бяха в домовете си и продължиха своето образование чрез дистанционно обучение, както и предизвикателствата в рамките на пандемията. Децата имаха възможност да говорят и да споделят своите чувства. Първоначално децата индивидуално попълниха анкета, в която дефинираха своите чувства, усещания и мисли, описаха своите планове за бъдещето. След това се отдадоха на креативността и предадоха мислите и чувствата си на хартия, в рисунки и текстове. Децата споделиха, че им е липсвала възможността да участват в програмата на организацията ни по време на изолацията, както и контактите помежду им. Все пак всички те са оптимисти и смятат, че всичко след време ще се оправи и те ще могат истински да участват в програмата и да продължат да подкрепят децата в риск и да бъдат техни застъпници.

 

COVID – 19 through the eyes of children

On June 30 in Zaimov Park, on a fresh air was held the first session with the participation of 6 children after the quarantine of the Program for children’s participation at Hope and homes for children – Bulgaria. The session was held in accordance with all epidemiological requirements. The session was dedicated to the past 4 months, in which the children were in their homes and continued their education through distance learning, as well as the challenges of the pandemic. The children had the opportunity to talk and share their feelings. Initially, the children individually filled out a questionnaire in which they defined their feelings, sensations and thoughts, described their plans for the future. Then they indulged in creativity and conveyed their thoughts and feelings on paper, in drawings and texts. The children shared that they missed the opportunity to participate in the program of our organization during the isolation, as well as the contacts between them. However, they are all optimistic and believe that in time everything will be fine and they will be able to truly participate in the program and continue to support children at risk and be their advocates.

(прочетено 107, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив