Има моменти в живота на всеки, когато си мислиш, че няма да можеш да се справиш в критична ситуация. Нямаш сили, нямаш опит или просто се оправдаваш, че нямаш късмет. В такива моменти търсим помощ от семейството, то е нашата опора и нашето спасение. Иван и Мария са пораснали в домове за деца, това са институции, в които има всичко друго, но няма обич. Съдбата  среща тези млади хора с Евгения Месерджиева в момент, когато трябва да напуснат институцията, в която живеят. Трябва да се справят с намиране на работа, жилище, да намерят приятели, да подредят сложния пъзел на живота си. Всеки от тях тръгва по свой път, мечтае да получи обич и да срещне хора, на които да разчита. Това липсва и няма как да се получи в институциите, от които излизат.

Този стремеж ги среща, дава им крилата на любовта и ги повежда да съзидат здраво и хубаво семейство. Бургас е благосклонен към тях, намират си скромно жилище и двамата имат работа, постоянни доходи и могат да мечтаят за дете. Искат да дадат на своето дете всичко, за което те самите са си мечтаели в институциите – нови дрехи, хубава храна, играчки, книжки и най-вече любящо семейство. Преди половин година се ражда желаната и обичана Лили. Щастливото семейство чертае планове за бъдещето, а детето расте обичано и щастливо. Но животът ни праща изпитания, пандемията от коронавирус оставя без доходи семейството. Бащата е съкратен, а средствата за наем, сметки, храна и дрехи се стопяват. Семейството не се предава и продължава да търси работа и възможности за доходи.

Нашият координатор в Бургас, Евгения Месерджиева, разбира случайно за семейството, преживяващо криза. Това не са хора, които ще се молят за помощ , лишават себе си от храна, но не и детето. Чрез работата си „ Надежда и домове за децата – клон България“ в Бургас е създала мрежа от отзивчиви и добри хора, които с радост даряват колкото могат. Такъв човек е Деница Долапчиева, която дарява дрехи, пособия за бебето, а ние предоставихме храни и лекарства за цялото семейство. Тази бърза намеса показа на Иван и Мария, че има на кого да разчитат в трудни моменти, но по-важното е, че ще могат да се справят и с тази трудност.

Нашата организация ще продължава да е опора за семействата в нужда, а прекрасната Лили ще продължава да се усмихва и ще има шанс да каже мама и татко на Иван и Мария.

 

To donate hope and love

There are times in everyone’s life when you think you cannot handle a critical situation. You don’t have the strength, you don’t have the experience or you justify yourself that you’re not lucky. At such times we seek help from the family, it is our support and our salvation. Ivan and Maria have grown up in homes for children, these are institutions where there is everything instead of love. Fate meets these young people with Evgeniya Messerdzhieva at a time when they have to leave the institution where they live. They have to deal with finding work, housing, finding friends, arranging the complex puzzle of their lives. Each of them goes their own way, dreaming of finding love and meeting people to rely on. This is missing and cannot be obtained from the institutions they come from.

This desire meets them, gives them the wings of love and leads them to create a healthy and beautiful family. Burgas is favorable to them, they find a modest home and they both have a job, a steady income and can dream of a child. They want to give their child everything they themselves dreamed of in the institutions – new clothes, good food, toys, books and, most of all, a loving family. Half a year ago, the coveted and loved Lily was born. A happy family draws plans for the future, and the child grows loving and happy. But life sends us trials, the coronavirus pandemic leaves the family without income. The father is downsized and the rent, bills, food and clothes are fading. The family is not giving up and is still looking for work and income opportunities.

Our coordinator in Burgas, Evgeniy Messerdzhieva, accidentally finds out about a family experiencing a crisis. These are not people who will pray for help, deprive themselves of food, but not the child. Through the work of „Hope and Homes for Children – Bulgaria“ in Burgas a network of responsive and kind people who are happy to donate as much as they can has created. Such a person is Denitsa Dolapchieva who donates clothes, supplies for the baby, and we have provided food and medicine for the whole family. This quick intervention showed Ivan and Maria that they had someone to rely on in difficult times, but more importantly, they would be able to cope with this difficulty as well.

Our organization will continue to be a mainstay for families in need, and the lovely Lily will continue to smile and have a chance to tell Mom and Dad to Ivan and Maria.

(прочетено 314, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив