„Надежда и домове за децата – клон България“ и  семействата, които подкрепя, изказваме огромна благодарност на „Лидл България ЕООД“  https://www.lidl.bg/bg/index.htm за връченото трето поредно  дарение на организацията.

В рамките на половин година, времето през което си сътрудничим, успяхме да подобрим средата на живот на много семейства. Даренията се предоставят на родителите с деца, застрашени от изоставяне след направена оценка на условията на живот. Подкрепените семейства подобряват своето благосъстояние, а децата живеят по-достойно. 

Настоящето  дарение ще зарадва деца от 13 области. За трети път в семействата ще освободят ресурси, които да се използват за храна, дрехи, обучения и др. Това е пътя да осигурим  сигурен дом и любов за подрастващите.

Благодарим на нашия ДАРИТЕЛ  С ГОРЕЩО сърце  Лидл България ЕООД!!!!!

 

 

Donor with a passionate heart

„Hope and homes for children – Bulgaria“ and the families we support, expressed our great thanks to Lidl Bulgaria Ltd.  https://www.lidl.bg/bg/index.htm for the giving third donations for the organization.

Within half of the year the time we collaborate, we have succeeded in improving the living environment of many families. Donations are provided to parents with children threatened with abandonment after an assessment of living conditions. Supported families improve their well-being and children live more worthy.

This donation will delight children in 13 districts. For the third time, families will free resources to use for food, clothing, training, and more. This is the way to ensure a safe home and love for adolescents.

We would like to thank to our DONOR with A PASSIONATE HEART Lidl Bulgaria Ltd.!!!!!

 

(прочетено 434, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив