В периода 13-16 март се проведоха две регионални срещи с координаторите на Надежда и домове за децата – клон България в Ловеч и Стара Загора. По време на срещите изпълнителният директор Георги Симеонов представи Стратегията на Надежда и домове за децата и нейните стратегически приоритети и десетгодишна цел. Координаторите имаха възможност да обменят опит и практика в работата си на терен и прилагане на модела на активна семейна подкрепа, да обсъдят взаимодействието с ключовите участници на регионално ниво в процеса на деинституционализация и да начертаят планове за работа през годината. В рамките на срещите координаторите получиха и индивидуални консултации от програмния координатор и националните координатори по детски политики , както и обмениха идеи за работа в мрежа и нейното подобряване в подкрепа на децата и семействата в риск.

 

Children at risk of abandonment in the focus of Hope and homes for children – Bulgaria

In the period of 13 – 16 of March two regional meetings with the coordinators of Hope and homes for children – Bulgaria were held in Lovech and Stara Zagora. During the meetings the Executive director – Georgi Simeonov presented Organizational Strategy of Hope and homes for children and its strategic priorities and ten years aim. Coordinators had the possibility to exchange experience and practice in the field work and applying the model of active family support, to discuss the cooperation with the key participants at the regional level in the DI process and to set plans for the work through the year. In the framework of the meetings coordinators received individual consultations by the programme coordinator and national coordinators of child’s policies, as well as exchanged ideas for networking and its improvement for support of children and families at risk.  

 

(прочетено 347, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив