На 08.10.2020г. в заседателната зала на Областна администрация на Софийска област се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито и председателствано от Светлана Трендафилова, заместник-областен управител на София област, която поздрави всички присъстващи и отбеляза значителното представителство на местната власт в лицето на заместник- кметове и секретари на общини.

На срещата присъстваха директорът на РДСП, директори на ДСП, представители на ОЗД от областта,   представител на РЗИ, експерти, областна администрация, координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“.

Програмният директор Боряна Климентова поздрави участниците и представи екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“. Валерия Драганова, програмен координатор, направи кратка презентация за ползите и смисъла на Областния координационен механизъм по деинституционализация, като подкрепи думите си с успешно решени казуси от Стара Загора, Враца и Хасково. Националният координатор по детски политики Кремена Стоянова подчерта необходимостта от междуинституционално партньорство и представи добрите практики на ОКМД в останалите области, където „Надежда и домове за децата – клон България“ работи.

Г-жа Ани Нейкова – Директор на ДСП Пирдоп изказа благодарности към екипа на НДД в Софийска област за успешната съвместна работа и изтъкна колко е безценно сътрудничеството.

Г-жа Мила Пашова – областен координатор на АСП направи и кратко разяснение по новия закон за социалните услуги и разработването на предстоящата карта и коментира, че Областният координационен механизъм по деинституционализация е много полезен и в подкрепа за решаване на казуси при закриването на всички институции, които до 2025 г. трябва да бъдат закрити.

Заседанието приключи с пожелание за успешно сътрудничество и продължаваща усилена работа за подкрепа на различни казуси на деца и семейства в риск.

Dialogue and interinstitutional cooperation

On 08.10.2020 in the meeting hall of the District Administration of Sofia District a meeting of the District DI Coordination Mechanism for Sofia District was held.

The meeting was opened and chaired by Mrs. Svetlana Trendafilova – Deputy Regional Governor of Sofia District, who greeted all present and noted the significant representation of local authorities as Deputy mayors and secretaries of municipalities.

The meeting was attended by the director of Regional directorate for social assistance, directors of Directorates for social assistance, representatives of the CPDs from the district, a representative of Regional Health Inspectorate, experts, district administration, coordinators of HHC – Bulgaria.

The program director Boryana Klimentova greeted the participants and introduced the team of Hope and homes for children – Bulgaria. Valeria Draganova, program coordinator made a short presentation on the benefits and meaning of the District DI Coordination Mechanism(DDICM), supporting her words with successfully resolved cases from Stara Zagora, Vratsa and Haskovo. The National Coordinator Kremena Stoyanova emphasized the need for inter-institutional partnerships and presented the good practices of DDICM in the other areas where Hope and homes for children – Bulgaria works.

Mrs. Ani Neykova – Director of Directorate for social assistance in Pirdop municipalities expressed gratitude to the team of HHC – Bulgaria for the successful joint work and pointed out how invaluable the cooperation is.

Mrs. Mila Pashova – Regional Coordinator of the Agency for social assistance made a brief explanation of the new law on social services and the development of the forthcoming map and commented that the District DI Coordination Mechanism is very useful and supportive for resolving cases of closing all institutions, which must be done by 2025.

The meeting ended with a wish for successful cooperation and continued intensive work in support of various cases of children and families at risk.

(прочетено 155, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив