Днес, 16 октомври се проведе онлайн заседание на Областния координационен механизъм по деинституализация, Кърджали. Заседанието бе свикано спешно от РДСП и „Надежда и домове за децата –клон България “(НДД)  по повод публикация в местните медии за бедстващо семейство с шест деца в община Кирково. Всички поканени институции участваха в срещата и поеха своите ангажименти.  Специалистите, социалните работници и участниците от НДД – националният консултант Кремена Стоянова и областния координатор Ваня Таушанова, се обединиха около становището, че семейството  трябва да се подпомогне, за да продължи да се грижи за децата си, към които се предприема мярка за закрила.

В дома на семейството още сега ще бъдат поставени прозорции и врата със средства на община Кирково. Кметът, г-н Сюлейман обеща да бъдат предоставени и креватчета на децата от закритото социално общежитие, както и да се осигури временна заетост на бащата.

Своята помощ с хранителни продукти и дезинфектиращи препарати обеща и директорът на БЧК г-жа Жана Чакърова.

В момента в област Кърджали НДД оказва помощ на 11 деца и техните семейства с приложена мяка за закрила.

Г-жа Стоянова обърна внимание на необходимостта от медицинска помощ за установяване заболяването на бащата, а областният управител, г-н Чанев увери присъстващите, че директорът на МБАЛ д-р Черкезов със сиурност ще окаже помощ.  Г-жа Таушанова коментира необходимостта от осигуряване на отопление през зимния период и обеща помощ за осигуряване на дрехи и обувки за децата. Със средства на НДД ще се закупят материали, а бащата с помощта на по-големите деца ще извърши пребоядисване на жилището. Намесата на институциите ще доведе до щастлива развръзка за тези шест деца. Областният координационен механизъм по деинституционализация помага именно в такива тежки случаи, когато е нужно повече и различна по вид подкрепа и семействата я получават.

 

Ще се радваме да ни подкрепите в Акция „Кенгуру“!

За повече информация:

https://dmsbg.com/16424/dms-nadejda/?fbclid=IwAR0Lv47rA9aSOnI0R5kyXuWFvkz-j2XMbweFkTstzRWARcihZa_cz4VfT2k

 

 

 

One of the reasons for abandoning children is poverty

 

Today, October the 16th, an online meeting of the District DI Coordination Mechanism in Kardzhali was held. The meeting was convened urgently by the Regional directorate for social assistance and Hope and homes for children Bulgaria (HHC) following a publication in the local media about a distressed family with six children in the municipality of Kirkovo. All the institutions that have been invited to participate in the meeting and took their commitments for. The specialists, the social workers and the participants from HCC – Bulgaria the national consultant Kremena Stoyanova and the regional coordinator Vanya Taushanova, got united around the opinion that the family should be supported in order to continue taking care of their children towards which protection measures have been taken.

Windows and a door funded by the Kirkovo municipality are be installed in the family’s home any moment now. The mayor, Mr. Suleiman, also promised to provide cots for the children from the closed social hostel, as well as to provide temporary employment for the father.

Mrs. Zhana Chakarova, the head of the Bulgarian Red Cross, promised to help with food supplies and disinfectants.

Currently on the territory of the Kardzhali district Hope and homes for children – Bulgaria is supporting 11 children and their families as per an applied protection measure.

Mrs. Stoyanova drew attention to the need for medical assistance so the father’s illness could be determined, and the regional governor, Mr. Chanev assured those who were present that the director of the local hospital Dr. Cherkezov would certainly help. Mrs. Taushanova commented on the need to provide heating during the winter period and promised assistance in providing clothes and shoes for the children. HHC – Bulgaria will purchase repair materials and the father assisted by the older children, will repaint the apartment. The intervention of the institutions will lead to a happy outcome for these six children. The District DI Coordination Mechanism helps in such difficult cases when families need to receive many different types of support and they really do.

 

(прочетено 167, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив