Днес, 11.05.2018 година,  в МТСП се състоя среща между Марк Уодинктън, изпълнителен директор на ННС – Великобритания, Стефан Дарабуш, регионален директор за Централна и Южна Европа на Надеждаи домове за децата, Георги Симеонов, изпълнителен директор на ННС – България и Росица Димитрова, зам. министър МТСП.

Надежда и домове за децата и Правителството на РБ гледат и вървят в една посока по отношение на осигуряване правото на децата да растат в семейна среда. Усилията са фокусирани към развиване на ефективни политики, насочени към създаване на услуги за деца и семейства. Надежда и домове за децата, чрез своите инструменти на АКТИВНА семейна подкрепа и ОКМД – Областен координационен механизъм по деинституциолизация, подпомагат децата в риск от изоставяне.

Министерството уверено изпълнява Стратегията за ДИ http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=601 

И в тази връзка ще се спре настаняването на деца в ДМСГД, като при кризисни ситуации ще се търсят алтернативни решения. Това е важна крачка в развитието на семейни политики, за да могат правата на децата да бъдат защитени. Ангажираността с проблемите на децата показва, че ННС и България могат да са катализатор и мотор за премахване на институционалната грижа в световен мащаб.

 

Effective policies

Today, May 11, 2018, a meeting was held at the Ministry of labour and social polici between Mark Waddington, Chief Executive of HHC – UK, Stefan Darabush, Regional director for Central and Southern Europe, Georgi Simeonov, Executive Director of HHC – Bulgaria and Rositsa Dimitrova, Deputy Minister of labour and social policy.

Hope and Homes for Children and the Government of the Republic of Bulgaria look and go in one direction in terms of ensuring children’s right to grow up in a family environment. Efforts are focused on developing effective policies aimed at creating services for children and families. Hope and homes for children, through their tools of ACTIVE family support and District DI Coordination Mechanism, help children at risk of abandonment.

The Ministry confidently implements the DI Strategy http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=en-GB&Id=601

In this connection, the placement of children in Homes for medical and social care for children will be stopped and during the crisis situations alternative solutions will be searched. This is an important step in the development of family policies so that children’s rights can be protected. Engagement with children’s problems shows that HHC and Bulgaria can be a catalyst and an engine  for eliminating institutional care worldwide.

(прочетено 205, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив