В неделя 11.10.2020 година на открито сред природата се проведе сесия с участието на децата и младежите част от проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП  от 1.09.2020 година.

Занятието имаше за цел да си припомним правата и задълженията на децата и на база на знанията си участниците имаха възможност да дискутират и да подготвят забавен формат на игрите „Детски семейни войни“. Те дебатираха и търсеха възможно най-точните и подходящи въпроси, които биха искали да зададат на възрастните си. За  проверка на  техните отговори подготвиха кратки представяния с различна степен на важност. Есенното слънце предразполагаше за забавления и ги стимулира да подготвят 5 въпроса и възможните им отговори.

„Указател за детско участие“, това е работното заглавие на новата ни книжка и започнахме дискусия  какво да включва тя, като част от проекта. Всички деца и младежи имаха възможност да прояват своята креативност и да илюстрират, търсят и дискутират  важния път и начин за запознаване с  правата на децата. Успяха да направят и интересни опорни точки, които да доразработим в забавен и увлекателен формат за получаване на знания.

 

 

The point of view of children and young people

On Sunday, October 11, 2020, a session was held in the open air with the participation of children and young people, part of the project „Right of participation and voice“, which is implemented with financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the Financial Mechanism for EEA from 1.09.2020.

The purpose of the session was to remind the rights and obligations of children and based on their knowledge the participants had the opportunity to discuss and prepare a fun format of the games „Children’s Family Wars“. They debated and looked for the most accurate and appropriate questions they could ask their adults. To verify their answers, they prepared short presentations of varying importance. The autumn sun predisposed to fun and stimulated them to prepare 5 questions and their possible answers.

„Children’s Participation Guide“ is the working title of our new booklet and we started a discussion on what to include as part of the project. All children and young people had the opportunity to show their creativity and to illustrate, seek and discuss the important way and means of learning about children’s rights. They also managed to make interesting points of reference, which we can further develop in a fun and exciting format for gaining knowledge.

(прочетено 89, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив