На 30 април 2019 година във Варна „Надежда и домове за децата – клон България“ бе част от Конференция на Фондации Велукс „Резултати и перспективи на НПО в работата си с ромите от Централна и Югоизточна Европа„. Организацията бе представлявана от Г-н Георги Симеонов, изпълнителен директор, Боряна Климентова, програмен директор и Елена Петкова, национален координатор „Детски политики“.

По време на конференцията нашата организация представи своите модели на работа, запозна колегите с постиженията и успехите, както и имаше възможност да обмени опит с колеги от България, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Конференцията бе открита от Янс Педерсен от фондации Велукс, който подчерта важността от това всички организации, които изпълняват своите проекти да бъдат и малко любопитни и винаги да поглеждат и встрани от начертаната линия. Водещият на Конференцията Кристиян Холтет от Фондации Велукс представи програмата, както и ключовия лектор Г-н Ливиу Матеу, който запозна аудиторията със състоянието на ромската общност в региона. След това всяка една от 50 организации от България, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия, които изпълняват проекти, финансирани от Фондации Велукс разказаха за своите дейности, резултати и реализираната работа в подкрепа на ромските общности. Конференцията приключи с групова работа между всички участници като всяка една организация имаше възможност да сподели и дискутира своите добри практики за работа в ромска общност.

Conference of Velux Foundations

Hope and Homes for Children – Bulgaria was part of a conference in Varna, on 30 of April 2019, of the Velux Foundations „Results and Prospects of NGOs in their Work with the Roma in Central and Southeastern Europe“. The organization was represented by Mr. Georgi Simeonov – Executive Director, Boryana Klimentova – Program Director and Elena Petkova – National Coordinator for Children’s Policies of Hope and homes for children – Bulgaria. During the conference, our organization presented its models of work, introduced the colleges to achievements and successes, and had the opportunity to exchange experience with colleagues from Bulgaria, Romania, Slovakia, Hungary and the Czech Republic. The conference was opened by Jens-Jorgen Pedersen of the Velux Foundations, who stressed the importance of all organizations implementing their projects being a bit curious and always looking and moving away from the line. Christian Holtet of the Velux Foundations presented the program, as well as the key lecturer, Mr. Liviu Matei, who introduced the audience the state of the Roma community in the region. Each of the 50 organizations from Bulgaria, Romania, Slovakia, Hungary and the Czech Republic who are implementing projects funded by the Velux Foundations then reported on their activities, results and work in support of Roma communities. The conference ended with group work among all participants as each organization had the opportunity to share and discuss their best practices for working in the Roma community.

(прочетено 221, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив