На 7 март 2019 г. в гр. София „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“. Любезен домакин на събитието бе Областна администрация София град.  

Целта на Кръглата маса бе да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори на територията на София град и София област, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

Представяне на актуалната ситуация на приемната грижа бе направено от областния екип по приемна грижа на София град и от колеги от София област. Представители на Отделите за закрила на детето, Дирекциите за социално подпомагане, неправителствените организации имаха възможност да споделят успехите и предизвикателствата на приемната грижа, както и да обменят опит и работещи практики.

Активно участие в проведената кръгла маса взеха г-жа Живка Такева – Заместник-областен управител на Област София град, г-н Огнян Христов – Ръководител на проект „Приеми ме – 2015“, г-н Емил Тодоров – Директор Дирекция „Закрила на детето“ в АСП, както и представителите на Дирекциите за социално подпомагане, Отдели за закрила на детето в София град и София област и представители на неправителствения сектор. Обсъден бе проблема с липса на достатъчно приемни семейства и в частност на приемни семейства за деца със специални нужди. От ключово значение е повишаване капацитета на работещите в сферата на закрила на детето, съответно и на приемните родители. Други аспекти от дискусията бяха свързани с необходимостта от засилване връзката на децата, настанени в приемни семейства с биологичните им родители, както и работата в екип, която е от ключово значение.

 

Round Table on „Improving the interaction in the process of providing foster care as an alternative to institutionalization“

 

On March 7, 2019 in Sofia, Hope and homes for children – Bulgaria held a Round Table on „Improving the interaction in the process of providing foster care as an alternative to institutionalization“. A friendly host of the event was the Regional Administration Sofia City.

 

The purpose of the Round Table was to look at the mechanisms of interaction and the opportunities for improving the coordination between all the partners in the territory of the Sofia City and Sofia region involved in the process of providing foster care as a measure of child protection in a family environment and social service, provided in the community and its role in the process of deinstitutionalization and termination of placement of children in specialized institutions.

Presentation of the current situation of foster care was made by the regional foster care team of Sofia City and colleagues from Sofia region. Representatives of Child Protection Departments, Social Assistance Directorates, non-governmental organizations have been able to share the successes and challenges of foster care, as well as exchange experiences and working practices.

Active participants in the round table were Mrs. Zhivka Takeva – Deputy Regional Governor of Sofia City District, Mr. Ognian Hristov – Project Manager „Accept Me – 2015“, Mr. Emil Todorov – Director Directorate “Child protection” in Agency for social assistance as well as the representatives of the Social Assistance Directorates, Child protection departments from Sofia city and Sofia Region and representatives of the NGO sector. The problem of lack of foster families and, in particular, foster families for children with special needs was discussed. Enhancing the capacity of child protection workers and foster parents is also key. Other aspects of the discussion were related to the need to strengthen the relationship of foster families with their biological parents as well as team work, which is key.

 

 

 

 

 

(прочетено 173, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив