На 27 март 2019г., от 11,00 часа, в сградата на областна администрация Стара Загора се проведе кръгла маса под надслов „Общо взаимодействие на институциите за подобряване бъдещето на децата“. Гост на форума бе Петя Чакърова, заместник областен управител. Кръглата маса събра за дискусии представители на РДСП, на ОЗД от областта, администратор на проект „Приеми ме, в лицето на община Стара Загора, представители на Цоп и ЦНСТ, предлагащи услуги за деца и приемни родители.

„Целта на днешното събиране е да «изговорим» като отборни играчи уменията си за  общото си взаимодействие в името на подобряване бъдещето на децата, да преоткрием работещите стъпки за ефективна работа в екип, да се самопрезентираме, чрез представяне на собствена гледна точка и да проследим успешни  случаи от практиката“, обърна се към присъстващите Венета Хаджийска, регионален координатор на Надежда и домове за децата – клон България за област Стара Загора. Тя припомни с кратка презентация моделът за АКТИВНА подкрепа на семействата на Надежда и домове за децата – клон България, като мултиинституционален подход, включващ    координация между  всички ангажирани институции на национално, областно  и общинско ниво.

На срещата се разискваха редица въпроси, между които актуалната ситуация на приeмната грижа в областта, а присъстващите приемни семейства споделиха опит, добри практики и трудности, с който са се сблъсквали в процеса на работа. Всички 26 участника се обединиха около идеята, че единомислието и взаимопомощта, обмяната на реална и навременна информация и споделянето на „добрите уроци“ са единствения верен път за подобряване на координацията между всички партньори на територията на Област Стара Загора, участващи в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

 

 

Round Table „General Interaction of Institutions for the Improvement of Children’s Future“ in Stara Zagora

 

On March 27, 2019, at 11.00 am, a round table was held in the building of the district administration Stara Zagora under the title „General Interaction of the Institutions for the Improvement of the Future of the Children“. The guest of the forum was Petya Chakarova, Deputy Regional Governor. The round table gathered for discussion representatives of Regional directorate for social assistance, of the Child protection departments in the field, administrator of the project „Accept me, in the face of Stara Zagora municipality, representatives of Center for community support and Family type placement center, offering services for children and foster parents.

„The goal of today’s gathering is to“ speak „as team players our skills for the general interaction in improving the future of children, to rediscover the working steps for effective teamwork, to represent our own point of view and to trace successful case studies, „addressed Veneta Hadjiyska, regional coordinator of Hope and homes for children – Bulgaria for the region of Stara Zagora. She recalled with a brief presentation the model of ACTIVE support for HHC families as a multi-institutional approach involving coordination between all involved institutions at national, regional and municipal level.

A number of issues were discussed at the meeting, among which the current situation of foster care in the area, and the foster families shared experiences, good practices and difficulties encountered in the work process. All 26 participants united around the idea that unanimity and mutual assistance, the exchange of real and timely information and the sharing of „good lessons“ are the only faithful way to improve the coordination among all partners in the Stara Zagora District participating in the process of deinstitutionalization and ending the placement of children in specialized institutions.

(прочетено 143, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив