Виж в PDF

АКТИВНАТА семейна подкрепа е модел на интервенция насочен към идентифициране и подкрепа на деца в риск от това да бъдат разделени от своите родители. Това е модел за превенция на институционализацията. Моделът също се използва за реинтеграция на деца в техните биологични или разширени семейства. Според материали на “Надежда и домове за децата” (НДД), наименованието ACTIVE на английски език е абревиатура от основните принципи на подкрепата:

Appropriate – Подходяща: взима предвид местния културен контекст и социо-политически климат

Community – Общност: работи с формалните (напр. социални работници) и неформални актьори в ДИ

Targeted – Целева: съобразена със специфичните нужди на семейството

Independence – Независимост: Семействата работят, за да станат самостоятелни

Value – Стойност: доказано предлага по-изгодна стойност в сравнение с традиционните интервенции като институционализацията

Effective – Ефективна: Доказателствата показват, че този подход съумява да запази децата в риск от институционализация в техните семейства, като в същото време се подобрява благосъстоянието на семейството.  

Скорошна (2014) външна оценка[1], проведена от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, върху резултатите от интервенцията на НДД сред 227 деца, целяща превенция на разделянето на тези деца от техните семейства, показва, че “Като цяло интервенции от този тип корелират със значително подобрение в общото благосъстояние на семействата, което от своя страна предполага, че социални програми инкорпориращи подобни интервенции представляват плодотворно начинание”.

Моделът на АКТИВНА подкрепа на семейството е разработен от „Надежда и домове за децата“ на базата на над 20 годишен практически опит в различни държави в процес на преход от институционална към базирана в общността система от грижи за деца. Той представлява гъвкава и адаптивна към различни контексти добра практика за планиране на интервенции и услуги за уязвими семейства. Моделът подпомага закриването на институциите и подготовката на системата за закрила на детето да функционира без да зависи от институционалната грижа чрез канализиране на ресурсите и услугите по такъв начин, че да се предотврати входа на децата към формалната система от грижи изобщо.

[1] http://hopeandhomesbg.com/obobshten-doklad-za-otsenkata-na-programa-strategitcheska-deinstitutsionalizatsiya-i-reforma-v-grizhata-za-detsa-v-balgariya-i-moldova/

(прочетено 155, 1 прочетено днес)

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив