С общи усилия на всички институции и гражданския сектор можем успешно да приключим процеса на деинституционализация на грижите за деца. България се сочи като добър пример и в други държави, които осъществяват или са на прага на започване на този процес. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на участието си в конференция за деинституционализацията на грижите за деца, организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“. 
 
Постигнатите резултати в тази сфера дават основание да мобилизираме усилията си за приключване на процеса на деинституционализация на грижите за деца в рамките на  периода до 2021 г., какъвто срок сме поставили в законопроекта за социалните услуги. Приветствам вашите усилия и експертна помощ, както и тези на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца на Нов български университет  този процес да се развие с необходимото качество и темпо, заяви министър Петков.
 
В изказването си министърът посочи, че от стартирането на процеса на деинституционализация през 2010 година досега броят на децата, настанени в съществуващите институции, е намалял в пъти. Това е реален резултат от процеса на деинституционализация, като  на изведените деца е осигурена семейна или близка до семейната грижа, добави той.
 
Радвам се, че това събитие е в рамките на подетата от Министерство на труда и социалната политика комуникационна кампания под мотото „Мисията е възможна“, защото всички работим за реализацията на тази благородна мисия да осигурим на децата най-добрата среда, така че да растат и развиват своя потенциал на всички етапи от своето детство, каза министър Петков.  Той посочи, че това е визията на новата Национална стратегия за детето с хоризонт 2030 година, която в момента е публикувана за обществено обсъждане.

Minister Petkov: Ministry of labour and social policy works to provide children with the best environment for development

With the common efforts of all institutions and the civil sector, we can successfully complete the process of deinstitutionalization of childcare. Bulgaria is also a good example in other countries that are or are about to begin this process. This was stated by Minister of Labor and Social Policy, Bisser Petkov, during his participation in a conference on the deinstitutionalization of childcare, organized by Hope and Homes for Children – Bulgaria.

“Achieved results in this area give us reason to mobilize our efforts to complete the process of deinstitutionalization of childcare in the period up to 2021, which we have set a deadline in the social services bill. I welcome your efforts and expert assistance, as well as those of the New Bulgarian University Know-How Center for Alternative Care for Children, to develop this process with the necessary quality and pace”, Minister Petkov said.

In his speech, the Minister pointed out that since the start of the deinstitutionalization process in 2010, the number of children accommodated in existing institutions has so far decreased. This is a real result of the deinstitutionalization process, with the children being delivered family or close to family care, he added.

I am delighted that this event is part of the communication campaign launched by the Ministry of Labor and Social Policy under the motto „Mission is Possible“ because we all work to realize this noble mission to provide children with the best environment to grow and develop their potential at all stages of their childhood, said Minister Petkov. He pointed out that this is the vision of the new National Strategy for the Child with Horizon 2030, which is currently being published for public discussion.

 
(прочетено 183, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив