През месец август един компютър и играчки, предоставени от Luxoft, достигнаха до деца в риск. Дървените кубчета са едни от най – забавните играчки и развиват мисленето при децата в ранна възраст. Този тип подаръци са едни от най – желаните и винаги предизвикват усмивки.

Компютърът ще подпомогне децата в спешен прием в ЦОП – Тетевен. ЦОП Тетевен е първият комплекс от услуги за деца и семейства, които организирахме при затварянето на ДМСГД. Той стана и модел за процеса на деинституционализация в България. Сградата се използва за социални услуги в общността, персоналът беше обучен и желаещите се включиха в новите услуги. Тридесет и две деца намериха своите семейства и сега вече са ученици. Във всяко общество има семейства, които изпадат в криза и ролята на ЦОП Тетевен е да се подпомогнат с услуги, за да не се стига до изоставяне на деца и настаняването им в институции.

Благодарности на Luxoft за желанието им да подкрепят деца в риск.

 

Hope and homes for children – Bulgaria and Luxoft in support of children at risk

In August, a computer and toys provided by Luxoft reached children at risk. Wooden cubes are one of the most fun toys and develop thinking in children at an early age. This type of gifts are one of the most desired and always cause smiles.

The computer will support the children in an emergency center in the Center for community support – Teteven. Center for community support – Teteven is the first complex of services for children and families, which we organized at the closure of Home for medical and social care for children in Teteven. The center also became a model for the process of deinstitutionalisation in Bulgaria. The building is used for social services in the community, the staff was trained and those interested were involved in the new services. Thirty-two children have found their families and are now students. In every society there are families in crisis and the role of the Center for community support – Teteven is to help with services in order to prevent the abandonment of children and their placement in institutions.

Thanks to Luxoft for their willingness to support children at risk.

(прочетено 43, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив