На 13 декември 2018 г. във Велинград екипът на „Надежда и домве за децата – клон България“ участва в надграждаща обучителна сесия, посветена на темите за защитата и участието в организацията. Сесията беше част от глобалната инициатива за надграждане на знанията и повишаване на ангажираността на всички служители за изграждане на общо разбиране по отношение на защитата и за създаване на позитивна култура на защита в рамките на организацията.  Сесията беше водена от Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Ива Николова, програмен координатор и отговорно лице по защитата, които представиха глобалната й цел – да преразгледа политиката си за защита в контекста на настъпилата криза в хуманитарния сектор и да укрепи структурите и механизмите си за сигнализиране, за да гарантира, че служителите, децата, семействата и членовете на общността се чувстват и са сигурни, че могат да повдигат и обсъждат своите притеснения, без да се страхуват от отрицателни последици и с увереност, че на техните оплаквания ще бъдe реагирано по  своевременен, прозрачен и ефективен начин, който поставя в центъра тяхното благосъстояние. Специално внимание беше отделено на минималните стандарти за защита, на които трябва да отговарят неправителствените организации и техните партньори. В малки групи, служителите на „Надежда и домове за децата – клон България“ обсъдиха как можем най-ефективно да укрепим организационния си капацитет и да улесним механизмите за сигнализиране, идентифицираха силните страни и областите, които се нуждаят от укрепване по отношение на защитата, споделиха идеите си за бъдещото развитие на програмата за детско и младежко участие.

Hope and Homes for Children – Bulgaria Branch has put its safeguarding policy in a focus

On the 13th of December 2018 in Velingrad the team of Hope and Homes for Children – branch Bulgaria participated in a Safeguarding and Participation global refresher session. The session was part of the global initiative to expand knowledge and increase the commitment of all employees to share a common understanding of safeguarding and to create a positive safeguarding culture within the organization. The session was led by Georgi Simeonov, Executive Director of HHC – Bulgaria and Iva Nikolova, Program Coordinator and Safeguarding and Participation Focal person, who presented the global aim of the session – to review HHC’s safeguarding policy in the context of the humanitarian sector crisis and to further strengthen an organisational safeguarding culture in which staff, children, families and community members feel, and are, safe to raise and discuss any issues that concern them, without fear of negative repercussions and  with confidence that their concerns will be responded to in a timely, transparent and effective manner centred on their wellbeing.  Special attention was given to the minimum safeguarding standards that non-governmental organizations and their partners should meet. In small groups, HHC – Bulgaria’s employees discussed how we can most effectively strengthen our organizational capacity and facilitate signaling mechanisms, identify strengths and areas that need to be strengthened in terms of safeguarding, shared ideas for the future development of the child and youth participation program, etc.

 

 

(прочетено 179, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив