Благотворителната инициатива  „Елха доброто“ ще зарадва десетки деца от социално слаби семействата в навечерието на Коледа.

Кампанията на Областният координационен механизъм за деинституционализация на деца (ОКМД) се провежда за втора поредна година, а организаторите отчитат нараснала активност към апела за съпричастност.  Над 100 пакета с играчки, нови дрехи, обувки, книги, козметика и хранителни продукти бяха събрани за по-малко от 20 дни. В деня преди Бъдни вечер социалните работници и регионалния координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“ ще посетят всички деца в риск, с които през годината е работил Координационният механизъм.

През 2017 г. институциите – членове на ОКМД, са работили на терен по 24 случаи за превенция на изоставянето, 2 случая на деца, които са реинтегрирани в биологичните си семейства и по 1 – на дете, настанено в приемно семейство. Възрастта им е от 0 до 16 години.

„Водени от убеждението, че всяко дете, независимо от обстоятелствата, в които семейството го поставя, трябва да изживее своето коледно чудно. Ще продължим да провеждаме кампанията, да я популяризираме и разширяваме.

Благодаря на всички, които се включиха. Областният координационен механизъм е сравнително млада структура, която обединява енергията и желанието на всички участници за опазване сигурността на децата.„ – коментира проф.д-р Севдалина Турманова, заместник областен управител на област Бургас и председател на ОКМД.

В благородната инициатива се включиха редица организации, фирми, граждани и служители на Областна администрация, сред които женско сдружение „Самосъзнание“, Зонта клуб Бургас“, БЧК, клуб „Жени в науката“, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, общински администрации.

 

 

Hope and homes for children – Bulgaria takes part in the initiative The tree of the goodin Burgas

 

Charity initiative “The tree of the good“will make happy dozens of children from poor families in the coming Christmas.  

The Campaign of the District DI Coordination Mechanism (DDICM) is conducted for the second year, and the organizers report the increase of the activity towards the appeal for empathy.  More than 200 packages with toys, new clothes, shoes, books, cosmetics, food products were collected for less than 20 days. The day before Christmas Eve social workers and regional coordinator of HHC – Bulgaria will visit all children at risk with who DDICM worked during the year.

During 2017 the institutions – members of the DDICM worked at the field under 24 cases of prevention of abandonment, 2 cases of reintegrated children in their biological families and 1 case of a child, placed in foster family. The age of the children is between 0 and 16 years.

“Driven by the conviction that every child, regardless of the circumstances in which the family puts it, must experience his marvelous Christmas. We will continue to run the campaign, promote it and expand it.

I thank everyone who joined. The District Coordination Mechanism is a relatively young structure that unites the energy and the willingness of all participants to preserve children’s security. „- commented Prof. Dr. Sevdalina Turmanova, Deputy Regional Governor of Burgas District and Chairperson of DDICM.

In the noble initiative participated range of organizations, companies, citizens and officers of Regional Administration, among which Woman’s association „Samosaznanie“, Zonta club Burgas“, Bulgarian Red Cross, Club „Women in the science“, University „Prof. d-r Asen Zlatarov“, municipal administrations.

 

 

(прочетено 142, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив