Когато подкрепяш семейства,  изпаднали в криза и тя застрашава децата да бъдат отделени от родителите си,  ние се опитваме да мобилизираме ресурси за преодоляване на проблема. Работейки с партньори, създаваме мрежа от съмишленици, които да са опора на децата и техните  родственици. Ясната оценка, която правим на областите на развитие на децата, средата на живот, фокусирайки се на напредъка, дава добри резултати и буди доверие в общностите.

През последните месеци наш партньор са LIDL България. С техните дарения бяха подпомогнати 200 деца в 92 семейства от 13 области. Всяка подкрепа за семействата е предоставена след внимателен анализ на потребностите на децата и с уважение към родителите им. За да бъдем още по-ефективни и отговорни, ние предоставихме част от даренията на Фондация „Надежда за малките“ -София, Сдружение „Паралелен свят“  – Пловдив  и СНЦ „Еквилибриум“ –  Русе.

Изказваме благодарност на  LIDL са затова, че намират начин, сили и средства за подпомагане на децата. Подкрепят ги  да остават в семейна среда и да растат, заобиколени от родителска любов. Ние продължаваме да работим за това нито едно дете да не страда от вредите на институционалната грижа.

 

 

Hope and homes for children – Bulgaria in partnership with LIDL Bulgaria

When you support families, being in crisis situation and this threaten children to be separated from their families we try to mobilize resources to overcome the problem. Working with partners, we set network of supporters, who to be pillar to the children and their close relatives. Clear assessment that we make of the sphere of development of children, living conditions, focusing on the achievements, gives good results and confidence in the communities. 

During the last months our partner is LIDL Bulgaria. With its donations were supported 200 children in 92 families in the 13 regions of the country. Every support is given after the careful analysis of the children’s needs and with the respect to their parents. In order to be much more effective and responsible we gave part of the donations to the Foundation „Hope for the little ones“ -Sofia, „Parallel world“  Association – Plovdiv  and  „Equilibrium“ Association –  Ruse.

We express our thanks to Lidl for their way, power and means to support children.  They support them to stay in family environment and to grow up, surrounded by parents’ love. We continue to work for this that no one child should suffer from the harms of the institutional care.

 

(прочетено 110, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив