На 16.06 се състоя сесия с децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“. Сесията бе посветена на организационната стратегия на Надежда и домове за децата и бе представена с ключови акценти и дейности. Дванадесет деца на възраст от 14 до 18 години дискутираха темите защо искат да са част от програмата, какво ги мотивира да участват какви са техните ценности и какво биха попитали свои връстници от другите държави, където организацията работи. Бе използван методът на „Световно кафене“ и „Отворено пространство“, за да се стимулира креативността на децата. Децата споделиха след сесията, че истински са се забавлявали и са научили много неща, както един за друг така и за ролята на организацията като катализатор в процеса на деинституционализация. Участниците в програмата за детско участие към Надежда и домове за децата заявиха своето желание да продължат да развиват програмата и да работят заедно в подкрепа на децата в риск

 

 Hope and homes for children – branch Bulgaria involves children in its Organizational Strategy

On 16th of June 2018, a session with children from the Child Participation Program of HHC – Bulgaria took place. The session was devoted to HHC’s Organizational strategy which was presented with key highlights and activities. Twelve children aged 14 to 18 discussed why they wanted to be part of the program, what motivates them to participate, what their values are, and what would they ask their peers from other countries where the organization is operating. The „World Cafe“ and „Open Space“ methods were used to stimulate children’s creativity. The children shared that they really enjoyed the session and learned a lot of things both for each other and for the organization’s role as a catalyst of the deinstitutionalization process. The participants declared their desire to continue developing the program and working together to support children at risk.

.

(прочетено 130, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив