Като част от поредицата от обучения по програма ИМПАКТ на „Надежда и домове за децата – клон България“, насочена към предотвратяването на проблемно поведение и справянето с кризите на децата и младежите в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в цялата страна, в Добрич се проведе следващото от 24 до 26 юли.

Димитринка Григорова – консултант на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Елена Петкова – Национален координатор на организацията споделиха експертизата си и практическия си опит с представители – специалисти и управители – от ЦНСТ- та от Варна, Добрич, Тополи, Шумен и Нови пазар.

Както споделиха и самите участници „откраднахме си всичко“ и още в обратните си връзки дават висока оценка на проведеното обучение, особено що се отнася до практическата му насоченост както за работата с нелеката целева група на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, така и за работата с персонала, която не е по- малко важна.

Обучението беше оценено като изключително мотивиращо, полезно и интересно от специалистите, които имат изключителна нужда от постоянна подкрепа, консултации по конкретни случаи и казуси и търсене на нестандартни решения, тъй като и самите казуси са нестандартни и изискват иновативни подходи и начин на мислене извън рамката.

Обученията по иновативната програма ИМПАКТ продължават и за другите общини в страната доставчици на услугите ЦНСТДМУ през септември.

 

 

„We can not change the children’s severe past fate, but we can encourage them, support them now“

 

As part of the IMPACT Training Program of Hope and Homes for Children – Bulgaria, aimed at preventing problem behavior and coping with the crises of children and adolescents at Family Type Centers for Disabled Children and Young People in the whole country, in Dobrich was held next training from July 24 to 26.

Dimitrinka Grigorova – Consultant of „Hope and Homes for Children – Bulgaria“ and Elena Petkova – National Coordinator of the organization shared their expertise and practical experience with representatives – specialists and managers – from the Varna, Dobrich, Topoli, Shumen and Novi pazar.

As the participants themselves shared „we stolen everything“, and in their feedback, they appreciate the training provided, especially in terms of its practical focus, both for working with the non-target group of family-type placement centers for children and adolescents with disabilities, and direct work with the staff, which is not less important.

The training was assessed to be extremely motivating, useful and interesting by specialists who need a constant support, case-studies and case-specific consultations, and non-standard solutions, as the cases themselves are unconventional and require innovative approaches and thinking beyond the framework .

Training on the IMPACT Innovative Program continues for other municipalities in the country providing the services of the Family type placement centers for children and adolescents in September.

(прочетено 289, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив