„Надежда и домове за децата – клон България“ с финансовата подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП изпълнява проекта „Право на участие и глас“. Поради пандемичната обстановка той бе прекъснат  от 1.11.2020 и поднови   работата си  от 14.05.2021 година.

Децата и младежите имаха възможност да се видят и да планират дейностите за следващите месеци от календара на  проекта. По време на срещата беше планирано и предстоящо обучение по правата на децата, което е част от дейностите на проекта. Друга дейност, която беше дискутирана е формата на игрите „Детски семейни войни“. Подготвени бяха и сценарии за провеждане на семинарите, свързани с правта на децата. Участниците обсъдиха и търсеха възможно най-точното и подходящо заглавие на разработената от тях книжка за детско участие, както и предложения за нейния дизайн.  Всички с воля и въображение търсеха път към отговорностите и задълженията, които им дава всяко право.  Те, осъзнават, че личния пример ни прави общество с ценности и работят в тази посока.

 

 

 

A new beginning for the project „Right of participation and voice

 

Hope and Homes for Children – Bulgaria with the financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism implements the project „Right of participation and voice“. Due to the pandemic situation, it was interrupted from 1.11.2020 and resumed its work from 14.05.2021.

The children and young people had the opportunity to see and plan the activities for the coming months of the project calendar. During the meeting, an upcoming training on children’s rights was planned, which is part of the project activities. Another activity that was discussed was the form of the Children’s Family Wars games. Scenarios were also prepared for the seminars related to children’s rights. The participants discussed and searched for the most accurate and appropriate title of the children’s participation book developed by them, as well as suggestions for its design. Everyone, with will and imagination, sought a path to the responsibilities and obligations that each right gives them. They realize that personal example makes us a society with values ​​and work in this direction.

(прочетено 111, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив