Общинският съвет  Перник, на заседание, състояло се на 18.07.2013г., след като обсъди Докладна записка /вх.№ 335/08.07.2013 г./ от Р. Янакиева – Кмет на Община Перник и Становища на ПК „ЗСД” и ПК”БФЕ”, относно:Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на здравеопазването за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Перник.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.20, чл.17 ал.1 т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.52 и чл.53 от ЗЛЗ и Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл.5 ал.1 от ЗЛЗ, с 28 /двадесет и осем/ гласа „ЗА”, прие

                                                                  

Р Е Ш Е Н И Е

 № 541

1.    Общински съвет Перник дава съгласие да се направи искане  за закриване на ДМСГД – Перник до Министъра на здравеопазването, за да стартира процедурата по ликвидация му като лечебно заведение, считано от 01.11.2013 г.

2.    Определя за представител на Община Перник в Комисията по ликвидация ресорния Заместник  кмет по тези дейности.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/инж. ВЛ.КАРАИЛИЕВ/

(прочетено 157, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив