Свиканата на 4-ти октомври от г-жа Севда Камбурова, изпълняващ длъжността областен управител, работна среща на Областния координационния механизъм по деинституционализация – Кърджали успя да обедини усилията на местните институции за успешно решаване на критичен случай на дете. Сигналът, подаден от директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Цветомир Хаджиев  изисква използването на всички местни ресурси за успешно лечение на дете с приложена мярка за закрила.  Необходимостта от бързо реагиране бе оценена от всички участници в Координационния механизъм – общините Крумовград и Кърджали, МБАЛ „А. Дафовски“, РЗИ, обласният екип по приемна грижа, неправителствената организация „Надежда и домове за децата“ – клон България, отделът за Закрила на детето в Крумовград. Основната част от ангажиментите за осигуряване лечението на детето се поемат от община Крумовград. Помощ предложиха БЧК и „Надежда и домове за децата – клон България“. Ценни съвети за придвижване на медицинските документи дадоха д-р Кирчев, директор на РЗИ и д-р Параскова от Центъра за майчино и детско здраве към МБАЛ.

Областният координационен механизъм по деинституализация бе създаден по инициатива на неправителствената организация „Надежда и домове за децата“, клон България през 2015 г. Става дума за координация на практическо ниво и разглеждане и решаване на конкретни случаи. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства. Областният координационен механизъм  работи успешно в още 12 области в страната и е признат официално, като добра практика от УНИЦЕФ.

 

United in support of a child

 

Provided meeting of the District DI Coordination Mechanism – Kardjali convened by Ms. Sevda Kamburova, Acting Regional Governor, on 4 of October, succeeded in uniting the efforts of local institutions to resolve successfully a critical case of a child. The signal submitted by the Director of the Regional Directorate for Social Assistance Tsvetomir Hadzhiev requires the use of all local resources for successful treatment of a child with the implemented protection measure. The need for rapid response was assessed by all participants in the Coordination Mechanism – the municipalities of Krumovgrad and Kardzhali, Hospital “A. Dafowski ”, Regional Health Inspectorate, the Regional Foster Care Team, the NGO Hope and Homes for Children – Bulgaria, the Child Protection Unit in Krumovgrad. The main part of the commitments for ensuring the treatment of the child is made by the municipality of Krumovgrad. Bulgarian Red Cross and Hope and Homes for Children – Bulgaria, offered assistance. Valuable advices for moving the medical records were given by Dr. Kirchev, Director of the Regional Health Inspectorate and Dr. Paraskova from the Center for Maternal and Child Health at the Hospital in Kardjali.

The District DI Coordination Mechanism was created at the initiative of the Hope and Homes for Children – Bulgaria in 2015. It is about coordinating on a practical level and examining and resolving specific cases. The focus is on children from 0 to 3 years and their families. The District DI Coordination Mechanism has been successfully operating in another 12 areas in the country and has been formally recognized as a good practice by UNICEF.

(прочетено 84, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив