На 09.01.2017 година се проведе заседание на Областният координационен механизъм по деинституционализация за София област, Боряна Климентова от „Надежда и домове за децата-България“ представи актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Документът е изготвен на база анализи на всички институции, участващи в процеса по деинституционализация. Водещ принцип в Плана е гарантирането на правото на децата да живеят в семейна среда и да получават качествени грижи и услуги според индивидуалните им потребности.

Целеви групи са всички деца в риск или потенциален риск; децата, които към настоящия момент са настанени в специализирани институции; родителите и семействата.

Предвидените мерки осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда; за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и поетапно закриване на домовете за медико-социални грижи за деца; мерки за осигуряване на социални услуги и подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа; за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания; за повишаване на ефективността на системата за гарантиране на правата на децата и мерки за изграждане на необходимата инфраструктура за услуги за деца. 

Презентацията на г-жа Климентова запозна с дейностите, които са предвидени за изпълнение на Плана, като те включват: разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семейства; предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията; развитие на подкрепящи реинтеграцията в биологичното семейство социални услуги; подобряване на процедурите по национално осиновяване и разширяване на подкрепата за кандидат-осиновителите и осиновителите; осигуряване на профилирана приемна грижа; преустановяване на настаняването на деца до тригодишна възраст в резидентни услуги и закриване на домовете за медико-социални грижи за деца.

Услугите, предвидени в Актуализирания план, обединяват вече предоставяни с някои нови, каквито са: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи (здравно-социална услуга, в която ще се предоставя консултативна, терапевтична и друга високо квалифицирана подкрепа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи, както и възможност за предоставяне на временна резидентна грижа в случай на необходимост от 24-часова непрекъсната грижа и подкрепа), както и Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Координацията на областно ниво ще се извършва от Областния управител чрез Областния координационен механизъм, в който участват кметовете на общините, участващи по плана, ръководителите на териториалните структури на МТСП, МЗ и МОН, представители на НПО и други.

Актуализираният План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ предвижда в Софийска област да се създадат нови Центрове за обществена подкрепа/Общностни центрове за деца и семейства – в общините Ботевград, Елин Пелин и Самоков; нови Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, които да бъдат в Ботевград, Елин Пелин и Правец; както и нови Центрове за настаняване от семеен тип за деца в Елин Пелин и Правец.

Заседанието приключи с обсъждане на актуализирания План и възможностите за неговото изпълнение по места.

 

 

(прочетено 312, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив