На 11 април 2019 г. в областна администрация – Велико Търново се проведе  обучение  на членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация, организирано от Надежда и домове за децата – клон България.

Участие взеха 14 представители  на  общините в област Велико Търново,  Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Отделите “Закрила на детето“ от областта, екипът по приемна грижа по проект „Приеми ме“, Центърът за обществена подкрепа и неправителствени организации.

Обучението бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която приветства инициативата и поздрави участниците.

Темата на обучението „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“ беше представена от Елена Петкова – национален  експерт по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“ . Целта на обучителния модул  е да се повиши информираността  и да се подобри ефективността  на системата  по отношение на грижата за децата и семействата, като се гарантира правото на децата да бъдат отглеждани в семейна среда, осигуряване на  качествена и навременна грижа и социални услуги според индивидуалните им потребности.

Представен беше отново  моделът за АКТИВНА подкрепа на семействата на „Надежда и домове за децата – клон България“ и мултиинституционалният подход, включващ  координация между  всички ангажирани институции на национално, областно  и общинско ниво при разрешаване на конкретни казуси и случаи.

Всички участници в обучението  се обединиха около идеята, че работата  в екип,  обмяната на реална и навременна информация, взаимопомощта са единствения верен път за подобряване на координацията между всички партньори на територията на област Велико Търново, участващи в процеса на деинституционализация  и  прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

 

Training of the members of the District Coordination Mechanism in Veliko Tarnovo

On the 11th of April, 2019 a training of the members of the District DI Coordination Mechanism (DDICM) was held at the district administration in Veliko Tarnovo, organized by HHC – Bulgaria. The participants were 14 professionals, representatives of the municipalities in Veliko Tarnovo district, the Regional Social Assistance Directorate, the Child Protection Departments in the area, the foster care team of the “Accept me” project, the Public Support Center and non-governmental organizations.

The training was opened by the Regional governor, prof. Lubomira Popova, who welcomed the initiative and congratulated the participants.

The theme of the training: „Working with Parents at Risk of Abandonment“ was presented by Elena Petkova, National Expert on Children’s Policies to Hope and Homes for Children – Bulgaria. The purpose of the training module was to raise the awareness and to improve the effectiveness of the system in terms of childcare and family care, ensuring the right of children to be raised in a family environment, providing quality and timely care and social services according to their individual needs.

The model for active support of the families of HHC – Bulgaria was presented and the multi-institutional approach for coordination between all the institutions involved at national, regional and municipal level in solving specific cases.

All participants in the training shared the idea that teamwork, the timely exchange of information, mutual assistance are the only true way to improve the coordination between all partners in the territory of Veliko Tarnovo region involved in the process of deinstitutionalization of childcare and termination of the placement of children in specialized institutions.

(прочетено 177, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив