На 26 септември 2020 година се проведе организационна среща по Проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП.

На срещата присъстваха 15 деца и младежи и техните родители. Бяха представени целите на програма „Фонд Активни граждани“,  целите и задачите на Проекта, успехите на Младежката програма на „Надежда и домове за децата –клон България“. Всички имаха възможност да си поговорят с екипа по проекта за дейностите и времето за изпълнението им.

Под формата на „Световно кафене“, родители и деца разпределени на 4 маси имаха възможност да работят над следните въпроси:

 1. Как ще се осигури участието на децата и младежите в различни дейности?
 2. Как ще се гарантира правото на глас на всяко дете и младеж по важни за него теми?
 3. Кои от правата на детето за вас са най-основни и необходими?
 4. Какви теми, свързани с правата на детето бихте искали децата и младежите да разискват?

Децата и младежите искат активно да градят своето бъдеще тук и сега. За тях е важно авторитетните фигури в обществото да ги зачитат. Искат да бъдат уважавани мненията им и да споделят мечтите си.

Срещата завърши с въпрос „Как се чувствахте на срещата?“

Ето и Някои отговори:

„Усмихната

Щастлива, заобиколена от прекрасни деца

Прекрасно

Много хубаво

Щастлива

Съпричастна

Чувствам се перфе, беше много забавно и научих много

Вдъхновена

Беше забавно и много фън, щастлив съм“

 

Organizational meeting

An organizational meeting on the “Right of participation and voice” Project was held on 26 September 2020, with the financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism.

The meeting was attended by 15 children and young people and their parents. The goals of the program „Active Citizens Fund“, the goals and tasks of the Project, the successes of the Youth Program of  Hope and homes for children – Bulgaria were presented. Everyone had the opportunity to talk to the project team about the activities and the time for their implementation.

In the form of „World Cafe“, parents and children divided into 4 tables had the opportunity to work on the following issues:

 1. How will the participation of children and young people in various activities be ensured?
 2. How will the right of voiceof every child and young person on important topics be guaranteed?
 3. Which of the child’s rights are most basic and necessary for you?
 4. What child rights issues would you like children and young people to discuss?

Children and young people want to actively build their future here and now. It is important for them that the authoritative figures in society respect them. They want their opinions to be respected and their dreams to be shared.

The meeting ended with the question „How did you feel at the meeting?“

Here are some answers:

„Smiling

Happy, surrounded by wonderful children

Wonderful

Very nice

Happy

Empathetic

I feel perfect, it was a lot of fun and I learned a lot

Inspired

It was amusing and a lot of fun, I’m happy. „

(прочетено 78, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив