На 26.09.2019 г., в Областна администрация Стара Загора се проведе обучение на екипа на ОКМД на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.

Обучението има за цел да повиши професионалните компетенции при работа с родители, като представи един по–различен модел на работа и подкрепа.

На обучението присъстваха заместник областният управител Петя Чакърова, представители на общини, ОЗД на територията на областта, ОЕПГ, Областна администрация, регионалния координато н „Надежда и домове за децата“ – клон България за област Стара Загора.

Заместник областния управител поздрави присъстващите и припомни, че „Надежда и домове за децата“ започва да функционира в България през ноември 2011 г. и че инвестира сериозен ресурс в подкрепа на изпълнението на правителствената стратегия за деинституционализация на децата. „Надежда и домове за децата” –  клон България, прилага моделa на Областен координационен механизъм като инстурмент за ефективна работа на регионално ниво от април 2015 година и в област Стара Загора.

Включилите се 18 участника бяха заинтригувани от практическото прилагане инстументариума на ННС за работа с родители. Факт е, че в област Стара Загора има изградено взаимодействие между институциите, но след обучението, общото мнение бе, че от  тук нататък то ще бъде още по- професионално и ефективно.

Участниците се запознаха с философията и принципите на работата с деца и родители на ННС, разискваха се различни казуси, участваха в ролеви игри и практически задачи, коментираха се ресурсите в общността за активна подкрепа на родителите, даващи възможности за пълноценно взаимодействие и  сътрудничество.

 

 

Partnership for support of children and families

 On September 26, 2019, in the Regional Administration of Stara Zagora, a training was organized for the team of DDICM on „Working with parents who are at risk of abandonment“.

The aim of the training is to increase the professional competences of working with parents by presenting a different model of work and support.

The training was attended by the Deputy Regional Governor Petya Chakarova, representatives of municipalities, CPDs on the territory of the district, District Foster care team, the Regional Administration, the regional coordinator of Hope and Homes for Children – Bulgaria for Stara Zagora District.

The Deputy Governor congratulated the attendees and recalled that Hope and Homes for Children began operating in Bulgaria in November 2011 and that he was investing serious resources in supporting the implementation of the Government’s strategy for the deinstitutionalisation of children. Hope and Homes for Children – Bulgaria, has been applying the model of the District DI Coordination Mechanism as an instrument for effective work at the regional level since April 2015 and in the Stara Zagora District.

The 18 participants involved were intrigued by the practical implementation of the HHC-Bulgaria’s toolkit for working with parents. It is a fact that in Stara Zagora district there is interaction between the institutions, but after the training, the general opinion was that from now on it will be even more professional and effective.

The participants got acquainted with the philosophy and principles of working with children and parents of HHC-Bulgaria, discussed various cases, participated in role-playing games and practical tasks, commented on community resources for active support of parents, providing opportunities for full interaction and cooperation.

(прочетено 171, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив