Заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област се проведе в Областната администрация. То премина под надслов „Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги“ и беше водено от Областния управител г-н Илиан Тодоров. Той поздрави участниците и представи дневния ред, след което даде думата на Боряна Климентова, програмен координатор  на „Надежда и домове за децата – клон България“. Климентова припомни ретроспективно съвместната работа на Областната администрация и НДД в рамките на подписания през 2016 година „Меморандум за разбирателство“. Бяха припомнени методите и философията ни на работа при съвместна работа със семейства и предприетите мерки за недопускане деца да попадат в институции.

Заседанието продължи с разглеждането на конкретни казуси, представени от ръководителите на социални институции на територията на Софийска област, които касаят извеждането на деца от домове и настаняването им в Центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства. От изказванията стана ясно, че често срещан проблем при деинституционализацията е приемането на деца от общините в Софийска област в институции или приемни семейства в други общини и области от страната, независимо от това, че същите имат незапълнен капацитет в услугите. Бяха разгледани проблемни случаи с настаняването на деца от домовете и центровете в Правец, Пирдоп и Драгоман.  

Участниците в заседанието дискутираха варианти за координация и съдействие между институциите на територията на Софийска област и извън нея с цел улесняване на извеждането на децата и настаняването им в среда, близка до семейната. В края на форума беше заявена готовност за предприемането на съвместни действия, за да може децата да получат най-подходящата за тях грижа.

 

Partnership in the process of social service provision

Session of the DDICM in Sofia region was held in the Regional Administration. The main moto of the session was „Partnership in the process of social service provision” and was led by the Regional Governor Mr. Ilian Todorov. He greeted the participants and presented the agenda and  after that gave the word to Mrs. Boryana Klimentova – programme coordinator of Hope and homes for children – Bulgaria. Mrs. Klimentova reminded the cooperative work of the Regional Administration and Hope and homes for children – Bulgaria in the framework of the signed Memorandum of Understanding in 2016. The methods and philosophy of work of the organization was highlighted in the common work with the families and the taken measures for not allowing children to be placed in the institutions.

The sessions continued with the reviewing of the concrete cases, presented by the heads of the social structures in Sofia Region, which are connected with the taking out of children from institutions and their placement in the Family type placement centers and foster families.  From the discussion was clear that very often problem during the deinstitutionalization process is the acceptance of children from the municipalities in the Sofia Region in the social services and foster families in other regions of the country, nevertheless that there are free places. The concrete problem cases with the placement of children from the institutions to the family type placement centers in Pravets, Pirdop and Dragoman Municipalities were presented.

The participants in the session discussed the options for the coordination and cooperation among the institutions on the territory of Sofia Region and outside of the region in order to facilitate taking out of children and their placement in the family type environment. At the end of the session readiness for cooperative actions was declared in order children to receive the most appropriate for them care.

(прочетено 204, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив