На 19.09. 2019 г в Областна администрация-Сливен се проведе обучение на членовете на ОКМД-Сливен на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.

В обучението участваха 16  представители на институции ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

Целта на обучението бе да се повишат професионалните компетенции при работа с родители, като се представи един по-различен модел на работа и подкрепа. В хода на обучението участниците споделиха своя опит в работата със семейства, в които има риск от изоставяне, както и проблемите с които се сблъскват в хода на работата.

 В края на обучението участниците изказаха мнение, че ако всички страни работещи със семейства, в които има риск от изоставяне обеденят своите усилия, работят съвместно и се допълват, това ще доведе  устойчивост семействата и намаляване риска от изоставяне.

 

Support for the children and families

On 19.09. In 2019 in the Regional Administration-Sliven was held training of the members of DDICM- Sliven on the topic „Working with parents who are at risk of abandonment“.

The training was attended by 16 representatives of institutions involved in working with children at risk at the municipal and regional levels.

The purpose of the training was to enhance the professional competences of working with parents by presenting a different model of work and support. During the training, participants shared their experiences of working with families who are at risk of abandonment, as well as the problems they face in the course of their work.

 At the end of the training, participants expressed the view that if all countries working with families at risk of abandonment work together and in cooperation with each other, this will lead to family sustainability and reduce the risk of abandonment.

(прочетено 97, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив