На 20 юни 2018 г.  в град Бургас  Надежда и домове за децата – клон България“  организира  поредна  Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В Кръглата маса  участваха 31  специалисти от РДСП – Бургас, Община Бургас, Директори на ДСП от областта, Отдели за закрила на детето от област Бургас, РУО, социални услуги, неправителствени организации ,  Екипа по приемна грижа  и приемни родители от Карнобат и Бургас.

Събитието беше открито от Антония Месерджиева, координатор на НДД – клон България за област Бургас . Севдалина Турманова, зам. областен управител и Председател на ОКМД Бургас приветства участниците и подчерта важността на  приемната грижа в процеса на деинституционализация. В работата на кръглата маса участваха и г-жа Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Кремена Стоянова, национален координатор по детски политики в НДД.

Ръководителят на Екипа по приемна грижа  г-жа Юмюк представи актуална картина на приемната грижа в област Бургас. Към настоящия момент в областта има 48  утвърдени приемни семейства, 47 професионални, 1 доброволно, в 38 семейства има настанени деца, а 6 са свободни. Важна задача на екипа е информация и набиране на приемни родители за деца от 0 до 3 годишна възраст.

Присъстващите приемни родители информираха участниците в кръглата маса за  свои успехи и предизвикателства в отговорната си работата и споделиха, че децата които идват от институции нямат нищо общо с децата, отглеждани в семейства.

Участниците  обсъдиха възможностите за подобряване на взаимодействието между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

Improving the interaction in the provision of foster care as an alternative to institutionalization

On 20th of June, 2018 in Burgas, Hope and Homes for Children – Branch Bulgaria organized the next round table on „Improving the interaction in the process of providing foster care as an alternative to institutionalization“. 31 professionals have participated, including  representatives of the Regional Social assistance directorate in Burgas, directors of the Social assistance directorates from the municipalities in Burgas district, Child protection departments, Regional educational inspectorate, social services, NGOs, District foster care team and foster parents from Karnobat and Burgas.

The event was opened by Antonia Meserdzhieva, coordinator of Hope and Homes for Children –Bulgaria for Bourgas District. Sevdalina Tourmanova, District Governor, and Chair of the District deinstitutionalisation coordination mechanism in Burgas, welcomed the participants and highlighted the importance of foster care in the process of deinstitutionalization. Boryana Klimentova, Program Director of Hope and Homes for Children – Bulgaria, and Kremena Stoyanova, National Child Policy Coordinator in HHC – Bulgaria, also took part in the round table.

The Head of the Foster Care Team, Mrs. Yumuk, presented an up-to-date picture of foster care in  Bourgas District. At present, there are 48 approved foster families, 47 professional, 1 voluntary, in the 38 families there are children and 6 are free. An important task for the team is to inform and recruit foster parents for children from 0 to 3 years of age.

The foster parents pointed out the successes and challenges in their responsible work and shared with the participants that children coming from institutions have nothing in common with family-raised children.

The participants discussed the possibilities to improve the interaction between all the partners involved in foster care provision and its role in the process of deinstitutionalization and discontinuation of placement of children in specialized institutions.

(прочетено 365, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив