Дванадесет специалисити от ЦНСТДМУ от три области – Пловдив, Ямбол и Кърджали в периода 18 – 20 септември спедлиха и обмениха своя опит по конкретни казуси и се потопиха в програмата ИМПАКТ. Обучителите Боряна Климентова – Програмен директор в Надежда и домове за децата – клон България и Кремена Стоянова – национален координатор на Надежда и домове за децата – клон България представиха основата на прогрмата ИМПАКТ и пряката работа за преодоляване на предизвикателното поведение при деца и младежи с увреждания. По време на тридневното обучение в Пловдив в комбинация от теоретична част и интеракция с обучаемите се дискутираха теми, свързани с последиците от институционализацията, защо любовта има значение и е изключително важна. Бяха представени през конкретни казуси, по които обучаемите работиха двата ключови инструмента Функционалния анализ – Хронология АBC и Скалата за оценка на мотивацията (на Дурнад) с оглед преодоляване на предизвикателното поведение при децата и младежите, настанение в ЦНСДТДМУ, както и как да се замести този тип поведение с приемлив такъв. Серизоно място бе отделено и за дискуия контрол или подкрепа в работата с децата и младежите в Центровете, както и значимостта на средата и структурирането на ежедневието. Участниците имаха възможност да задават въпроси и да предлагат свои казуси, както и да видят и другата гледна точка. Обучаемите изразиха своята удовлетвореност от проведеното обучение, от темите и от възможността да споделят своите трудности, предизвикателства и успехи.

 

Positive support and change of viewpoint for children and young people with disabilities in the Family type placement centers

Twelve specialists from the Family type placement centers for children and youngsters with disabilities from three districts – Plovdiv, Yambol and Kardzhali in the period of 18 – 20 September, shared and exchanged their experience on specific cases and plunged into the IMPACT program. The trainers Boryana Klimentova – Program Director of Hope and homes for children – Bulgaria and Kremena Stoyanova – National Coordinator of Hope and homes for children – Bulgaria presented the basis of the IMPACT program and the direct work to overcome the challenging behavior in children and young people with disabilities. During the three-day training in Plovdiv combined with a theoretical part and interaction, the topics related to the consequences of institutionalization, why love matters and is extremely important were discussed. They were presented in specific cases where the trainees worked with the two key tools of Functional Analysis – The ABC Chronology and  Motivation Assessment Scale of Durand in order to overcome the challenging behavior in children and adolescents accommodated in the Family type placement centers as well as how to replace this type of behavior with an acceptable one. Serious part of the discussions was also dedicated to debate control or support in working with children and youth in the Centers, as well as the importance of the environment and the structuring of everyday life. The participants had the opportunity to ask questions and to offer their own case studies as well as to see the other point of view. The trainees expressed their satisfaction with the training, the themes and the opportunity to share their difficulties, challenges and successes.

(прочетено 270, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив