На 20-ти март „Надежда и домове за децата – клон България“ бе участник в събитие от  кампанията „Отворени врати за децата на Европа“ #OpeningDoors4Children http://hopeandhomesbg.com/category/open-doors/ в Брюксел, Белгия.

Основната цел бе да се подкрепят националните усилия за подобряване на системите за закрила на детето, които да съдействат активно за укрепване на семействата, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество. В събитието бе отбелязано необходимостта от силното сътрудничество между органите на ЕС, националните правителства, гражданското общество и медиите.

Марк Уодингтън, главен изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата“ направи изключителна вдъхновяваща заключителна реч, в която подчерта важността да има комуникация между всички участници, както и да продължаваме да работим за осигуряването на семейство и любов за всяко едно дете. Стефан Дарабуш, регионален мениджър за Централна и Южна Европа в „Надежда и домове за децата“ сподели опита на Румъния и необходимостта от непрекъсната работа с властите. Халя Постолюк – Програмен директор – Украина представи опита на Украина и Молдова в процеса на деинституционализация на деца.

България бе представена от Георги Богданов изпълнителен директор на НМД, които са и координатори на кампанията в България. Ключови акценти от процеса по деинституционализация в първата му фаза и в предстоящата втора бяха изведени и от Зорница Русинова, заместник министър в МТСП.

За всички нас семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете. Целта е да се насочат усилията към работа по превенция и да се следва индивидуалния подход на работа, което ще гарантира техните права и интереси.

 

 

Bulgaria presentation in the campaignOPENING DOORS for Europe’s children

On March 20, „Hope and Homes for Children – Bulgaria“ was a participant in an event of the Opening Doors campaign # OpeningDoors4Children http://hopeandhomesbg.com/category/open-doors/ in Brussels, Belgium.

The main objective was to support national efforts to improve child protection systems that actively contribute to the strengthening of families by using EU funding and policy and building capacity of civil society organizations. The event highlighted the need for strong cooperation between EU bodies, national governments, civil society and the media.

Mark Waddington, Chief Executive of Hope and Homes for children made an outstanding inspirational closing speech in which he stressed the importance of communicating between all participants, and to continue working to provide family and love for each child. Stefan Darabush, regional manager for Central and Southern Europe in Hope and Homes for Children, shared Romania’s experience and the need for ongoing work with the authorities. Halya Postolyk – Program Director – Ukraine presented the experience of Ukraine and Moldova in the process of de-institutionalization of children.

Bulgaria was represented by Georgi Bogdanov Executive Director of NNC, who are coordinators of the campaign in Bulgaria. Key accents from the deinstitutionalization process in its first phase and in the forthcoming second were also drawn by Zornitsa Rusinova, Deputy Minister at the Ministry of Labor and Social Policy.

For all of us, the family is the best environment for growing and developing each child. The aim is to focus efforts on prevention work and to follow the individual approach of work that will guarantee the rights and interests of all children.

 

Top of Form

 

(прочетено 100, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив