През изминалата 2018 година „Надежда и домове за децата – клон България“ заедно партньорите на местно и национално ниво, постигнаха устойчиви резултати по превенция на изоставянето на деца в Ямбол и отпадане необходимостта за съществуване на дома там.

Домът за медико-социални грижи за деца в Ямбол да бъде закрит, предлага здравният министър Кирил Ананиев на правителството. Той е внесъл проектопостановление за обсъждане, а гласуването му ще бъде след 19 януари.

Решението е в съответствие с националната стратегия за деинституционализация на децата и актуализирания ѝ план за действие, съгласно които се предвижда закриване на домовете и създаване алтернативни услуги и форми на грижа.

В ДМСГД, който е със статут на лечебно няма деца от 7 септември 2018 г, което се случи с активната работа на „Надежда и домове за децата – клон България“. За да не се допускат нови настанявания се развива активна подкрепа в семейства попаднали в криза.

Разходите по ликвидация на дома ще бъдат около 100 хил. лева и ще са за сметка на МЗ.

Освободените средства да се пренасочат към разкриването на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Forthcoming closure of Baby Home in Yambol

In the past year 2018 „Hope and Homes for Children – Bulgaria“, together with the partners at local and national level, achieved sustainable results on the prevention of the abandonment of children in Yambol and dropping out the necessity of the existence of the home there.

The House for Medical and Social Care for Children in Yambol will be closed, proposes Health Minister Kiril Ananiev to the government. He has submitted a bill for discussion, and his vote will be after 19 January.

The solution is in line with the national deinstitutionalization strategy for children and its updated action plan, which provides closure of homes and creation of alternative care services and forms.

The Baby Home, with the  status of medical center, has no children since September 7, 2018, which happened with the active work of Hope and Homes for Children – Bulgaria. In order to prevent new placements, active support is being developed for families in crisis.

The costs for the liquidation procedure of the home will be about 100 thousand BGN and will be at the expense of the Ministry of Health.

The free funds will be redirected towards the opening of centers for the complex service of children with disabilities and chronic diseases.

(прочетено 304, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив