На 21 юни 2018 г.  в град Сливен  „Надежда и домове за децата – клон България“  организира  поредна  Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В кръглата маса взеха участие Зам областен управител г-жа Петкова, специалисти от РДСП – Сливен, Директори на ДСП от областта, Отдели за закрила на детето от област Сливен, социални услуги и  Екипа по приемна грижа.

Събитието беше открито Мария Горанова, координатор на НДД – клон България за област Сливен. В работата на кръглата маса участваха и г-жа Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ , Елена Петкова и Кремена Стоянова национални координатори  по детски политики в НДД.

Ръководителят на Екипа по приемна грижа  г-жа Таня Ташева запозна присъстващите с актуална информация за състоянието  на приемната грижа в област Сливен. Към настоящия момент в областта има 41  утвърдени приемни семейства, всичките от които професионални, в 31 семейства има настанени 32 деца, а 10 са свободни. Основният проблем, който бе поставен във връзка с предоставянето на приемна грижа е недостатъчния брой   на приемни семейства с профил 0-3.

Участниците  обсъдиха възможностите за подобряване на взаимодействието между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа, като алтернатива на институционализацията.

The foster care in Sliven is with a shortage of foster parents with a profile of 0-3 years old children

On 21st of June 2018 Hope and Homes for Children – Branch Bulgaria organized another round table on the topic: „Improving the interaction in the process of providing foster care as an alternative to institutionalization“ in Sliven.

The deputy Regional Governor, Mrs. Petkova, representatives of the Regional Social assistance directorate in Sliven, directors of the Social assistance directorates from the municipalities in Sliven district, Child protection departments, social services, and the District Foster Care Team have participated in the event.

 The round table was opened by Maria Goranova, coordinator of Hope and Homes for Children – Bulgaria for Sliven district. The event was also attended by Boryana Klimentova, Program Director of HHC – Bulgaria, Elena Petkova, and Kremena Stoyanova – National coordinators for children’s policies in HHC.

The Head of the Foster Care Team, Tanya Tasheva, introduced the up-to-date information on the status of foster care in the Sliven district. At present, there are 41 approved foster families, all of them professional, 32 children are placed in 31 families, and in 10 families there are no children placed. The main problem related to the provision of foster care in the district is the insufficient number of foster families with a profile for children at the age 0-3 years old.

The participants discussed the possibilities to improve the interaction between all the partners involved in the process of provision of foster care as an alternative to institutionalization of children.

The foster care in Sliven is with a shortage of foster parents with a profile of 0-3 years old children

On 21st of June 2018 Hope and Homes for Children – Branch Bulgaria organized another round table on the topic: „Improving the interaction in the process of providing foster care as an alternative to institutionalization“ in Sliven.

The deputy Regional Governor, Mrs. Petkova, representatives of the Regional Social assistance directorate in Sliven, directors of the Social assistance directorates from the municipalities in Sliven district, Child protection departments, social services, and the District Foster Care Team have participated in the event.

 The round table was opened by Maria Goranova, coordinator of Hope and Homes for Children – Bulgaria for Sliven district. The event was also attended by Boryana Klimentova, Program Director of HHC – Bulgaria, Elena Petkova, and Kremena Stoyanova – National coordinators for children’s policies in HHC.

The Head of the Foster Care Team, Tanya Tasheva, introduced the up-to-date information on the status of foster care in the Sliven district. At present, there are 41 approved foster families, all of them professional, 32 children are placed in 31 families, and in 10 families there are no children placed. The main problem related to the provision of foster care in the district is the insufficient number of foster families with a profile for children at the age 0-3 years old.

The participants discussed the possibilities to improve the interaction between all the partners involved in the process of provision of foster care as an alternative to institutionalization of children.

(прочетено 327, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив