На 23.09.2021 г. в голямата зала на Областна администрация Бургас при спазване на всички противоепидемиологични мерки се проведе 21-тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от г-жа Антония Месерджиева, местен координатор на ОКМД за област Бургас.

На срещата присъстваха 25 участници, членове на ОКМД –  ръководители и специалисти от  РДСП, ДСП, ОЗД и ЦОП от областта, Община Бургас, РУО на МОН, нестопански организации и координатори на „Надежда и домове за децата – България“. Участие в заседанието взе и г-жа Кремена Стоянова – национален консултант по детски политики към Надежда и домове за децата – София.

Г-жа Месерджиева представи новия председател на ОКМД – г-н Божан Божанов  – зам. областен управител на ОА Бургас и обяви дневния ред на заседанието. Г-н Божанов приветства участниците и изрази готовността си да продължи активната дейност на ОКМД по отношение на превенция на изоставянето на деца и работата по случаи. Всички членове на ОКМД се представиха и споделиха успехи и предизвикателства  в условията на епидемията  и представиха работата на институциите  по денституционализация. Председателят на БЧК представи актуалната възможност за подпомагане на семейства в риск с хранителни пакети, които могат да се предоставят чрез ДСП на нуждаещите се. А представителя на община Бургас съобщи за 2 правилника на общината – единият за отпускане финансова помощ на приемни семейства с новонастанени деца – до 1000 лв , а другият за 400 000 лева за финансово стимулиране на новородени деца и насърчаване на раждаемостта в община Бургас.

По втора точка от дневния ред участниците обсъдиха  случай по превенция на изоставянето за дете, родено от непълнолетна майка, по предложение на г-жа Ваня Глухчева – Началник на ОЗД Созопол.

 Членовете на ОКМД предложиха конкретни решения и подкрепа за семейството за да се осигурят на детето по-добри условия и да се отглежда  в  семейната среда. „Надежда и домове за децата – клон България“ ще подпомага родителите като осигури най-необходимите за детето продукти, а  храни и други продукти за семейството ще се осигурят с помощта от БЧК. От дарителски акции ще се осигурят дрехи и играчки.  

В края на заседанието г-н Божанов и г-жа Стоянова благодариха на участниците и пожелаха успех в работата на експертите и институциите в процеса на деинституционализация.

Foster families in the municipality of Burgas will be assisted in the first placement of a child

On September 23, 2021, in the big hall of the District Administration of Burgas, in compliance with all anti-epidemiological measures, the 21st meeting of the District Coordination Mechanism for Deinstitutionalization was held.

The meeting was opened and chaired by Ms. Antonia Meserdzhieva, local coordinator of DDICM for Burgas district.

The meeting was attended by 25 participants, members of DDICM – leaders and specialists from Regional directorates for social assistance, Directorates for social assistances, CPDs and Centers for community support from the district, Municipality of Burgas, Regional Education Inspectorate at Ministry of Education, non-profit organizations and coordinators of Hope and Homes for Children – Bulgaria. Mrs. Kremena Stoyanova – National Consultant for Children’s Policies at Hope and homes for children – Bulgaria also took part in the meeting.

Mrs. Meserdzhieva introduced the new chairman of DDICM – Mr. Bojan Bojanov – Deputy District Governor of District Administration of Burgas and announced the agenda of the meeting. Mr. Bojanov welcomed the participants and expressed his readiness to continue the active work of the DDICM in terms of prevention of child abandonment and case work. All members of the DDICM presented themselves and shared successes and challenges in the conditions of the epidemic and presented the work of the institutions on deinstitutionalization. The President of the Bulgarian Red Cross presented the current opportunity to support families at risk with food packages that can be provided through the Directorates for social assistances to those in need. And the representative of the municipality of Burgas announced 2 regulations of the municipality – one for granting financial assistance to foster families with new children – up to BGN 1,000, and the other for BGN 400,000 for financial incentives for newborns and birth control in the municipality of Burgas.

Under the second item on the agenda, the participants discussed a case on prevention of abandonment for a child born to a minor mother, at the suggestion of Mrs. Vanya Gluhcheva – Head of the Sozopol CPD.

The members of DDICM proposed concrete solutions and support for the family in order to provide the child with better conditions and to be brought up in the family environment. Hope and Homes for Children – Bulgaria will support parents by providing the most necessary products for the child, and food and other products for the family will be provided with the help of the Bulgarian Red Cross. Clothing and toys will be provided from donations.

At the end of the meeting, Mr. Bojanov and Mrs. Stoyanova thanked the participants and wished success in the work of experts and institutions in the process of deinstitutionalization.

(прочетено 119, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив