В продължение на нашата пряка работа във Враца успяхме да разширим подкрепата си и за още рискови семейства, които са останали без работа в рамките на пандемията COVID -19. „Надежда и домове за децата – клон България“ реализира проект „Подкрепи сега!“, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”, по програма „ИРИС“ и чрез него дарихме с усмивки и сигурност още едно семейство от област Враца. Оказаната подкрепа и помощ са от изключителна важност и осигуряват устойчивост на семейството, както и сигурност за бъдешето. Мотивирани сме да продължим да подпомагаме и насърчаваме семействата в криза и да напътстваме тяхното ново бъдеще.

 

 

 

 

 

We continue to rejoice and to smile

During our direct work in Vratsa, we managed to expand our support for more high-risk families who lost their jobs during the COVID-19 pandemic. „Hope and homes for children – Bulgaria “ implemented the project „Support now!“, funded by the Foundation „Workshop for Civic Initiatives“, under the program „IRIS“ and through it we gifted smiles and security to another family from Vratsa. The support and assistance provided are extremely important and ensure the sustainability of the family, as well as security for the future. We are motivated to continue to support and encourage families in crisis and to guide their new future.

(прочетено 122, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив