Стартира проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 7447 евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП  от 1.09.2020. Проектът е с продължителност 6 месеца и ще приключи на 28.02.2021 година.

Проектът „Право на участие и глас“ цели да запознае децата и младежите с техните права и възможности за пряко участие и зачитане на техния глас. Проектът е необходим, защото ще създаде една благоприятна среда за децата и младежите, които ще могат да вникнат в своите права и чрез пряко участие ще имат възможност да се застъпват за тях, както и да подкрепят деца и младежи в риск. Проектът ще изгради една стабилна мрежа от деца и младежи, които ще бъдат обучени да реагират и да се застъпват по отношение на правата си, да познават и да търсят отговорност на ключовите институции, свързани със защита правата на децата в страната. Проектът ще допринесе за придобиването на знания у децата и младежите, свързани с техните права, ще създаде една общност за обмен на умения и практики, ще повлияе върху емоционалното развитие на децата и младежите, както и върху включването им в общността.

За повече информация за програмата “Фонд Активни граждани“, моля посетете www.activecitizensfund.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Надежда и домове за децата – клон България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България“

 

 

Right of participation and voiceProject

The project „Right of participation and voice“ has been launched, which is being implemented with the financial support of EUR 7,447 provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism from 1.09.2020. The project has a duration of 6 months and will end on 28.02.2021.

The project „Right of participation and voice“ aims to acquaint children and young people with their rights and opportunities for direct participation and respect for their voice. The project is necessary because it will create a favorable environment for children and young people who will be able to understand their rights and through direct participation will have the opportunity to advocate for them, as well as to support children and young people at risk. The project will build a stable network of children and young people who will be trained to respond and advocate for their rights, to know and seek responsibility of key institutions related to the protection of children’s rights in the country. The project will contribute to the acquisition of knowledge for children and youth related to their rights, will create a community for the exchange of skills and practices, will affect the emotional development of children and youth, as well as their inclusion in the community.

For more information about the Active Citizens Fund program, please visit www.activecitizensfund.bg

„This document was created with the financial support of the Active Citizens Fund of Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area. The entire responsibility for the content of the document lies with Hope and homes for children – Bulgaria and under no circumstances can it be assumed that this document reflects the official opinion of the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria.

(прочетено 134, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив