На 20 август 2020 г. се проведе обучение на членовете на ОКМД – Хасково  на тема : „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“ .

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции  на участниците при работа с родители, като представи един по–различен модел за подкрепа на семейства. Присъстваха 16 участници, представители на Областна администрация, Община Хасково, РДСП – Хасково, всички ОЗД от област Хасково, ЦОП – Хасково и Общностен център -Хасково. Обучители бяха Боряна Климентова и Валерия Драганова от „Надежда и домове за децата – клон България“.

Участниците се запознаха в детайли с модела на Активна семейна подкрепа и възможностите за взаимодействие и подкрепа, които той  предоставя. Разглеждаха се казуси от работата на НДД. Един от тях бе на 16 годишна майка, която иска да изостави детето си, няма желание за продължаване на образованието си. Участниците обединиха усилия и достигнаха до конкретни решения, които бяха важни за детето:

 • Психологическа подкрепа на семейството
 • Здравна подкрепа
 • Търсене на ресурси в общността

Особено внимание се обърна на ресурсите, които съществуват и възможността да се използват при взаимодействие между институциите в търсене на общи решения за най-адекватна и навременна подкрепа на рисковите семейства. Всички се обединиха около тезата, че най-важно за едно дете е да израства в любяща, семейна среда и че това трябва да е водещият мотив при интервенция от страна на институциите.

 

Working with parents at risk of abandonment

On August 20, 2020, a training was held for the members of District DI Coordination Mechanism (DDICM) – Haskovo on the topic: „Working with parents at risk of abandonment.“

The training aimed to increase the professional competencies of the participants in working with parents by presenting a different model of family support. There were 16 participants, representatives of the District Administration, Haskovo Municipality, Regional directorate for social assistance – Haskovo, all CPDs from Haskovo District, Center for public support – Haskovo and Community Center – Haskovo. Trainers were Boryana Klimentova and Valeria Draganova from Hope and homes for Children – Bulgaria.

The participants got acquainted in detail with the model of Active Family Support and the opportunities for interaction and support it provides. Cases from the work of HHC – Bulgaria were considered. One of them was a 16-year-old mother who wants to abandon her child, has no desire to continue her education. The participants joined forces and came up with specific solutions that were important for the child:

o Psychological support of the family

o Health support

o Search for resources in the community

Particular attention was paid to the resources that exist and the opportunity to be used in interaction between institutions in search of common solutions for the most adequate and timely support of families at risk. All agreed that the most important thing for a child is to grow up in a loving, family environment and that this should be the leading motive for intervention by institutions

(прочетено 168, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив