На 21 ноември, 2018 г. в Областна администрация Бургас бе проведено и седемнадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца под председателството на проф. д-р Севдалина Турманова – Зам. областен управител на Бургаска област. Този път заседанието беше доста по-различно, в него взеха участие 21 от членовете на ОКМД и  23 приемни майки от общините Бургас, Карнобат и Средец. Тази среща бе планирана след проведената от ОКМД кръгла маса през месец юни и  посветена на 21 ноември – Денят на християнското семейство по инициатива на ОКМД Бургас, в партньорство с екипа на проект „Приеми ме” и финансовата подкрепа на Зонта клуб Бургас.

Модераторът на срещата Антония Месерджиева- регионален координатор на Надежда и домове за децата за област Бургас,   предостави възможност на майките да се представят, а след това в 3 групи, разделени според възрастта на децата, майките споделиха своите постигнати успехи в отглеждането и възпитанието на децата, както и очерталите се нужди в цялостната грижа за децата в приемните семейства.  Очертаха се проблеми свързани с потребността от осигуряване на средства за решаване на медицински проблеми за децата, както и обучения в родителски умения за приемните родители.

Г-жа Турманова изказа благодарност от името на членовете на ОКМД за грижите, които приемните майки полагат, за трудната и отговорна мисия, която са приели пред себе си и обществото и увери присъстващите, че тази среща няма да е последна в бъдещата работа на ОКМД. Тя обяви за трета поредна година нашата дарителска кампания под надслов „Елха на доброто”  като освен храна и дрехи за децата и семействата тази година приоритетно ще очакваме млека и храни за бебета и памперси.

Срещата завърши с коктейл по случай празника, финансиран от Зонта клуб Бургас, а майките изразиха удовлетворението си от засвидетелстваното внимание и признания за полаганите от тях грижи и усилия за децата настанени в приемните семейства.

 

 

DDICM Burgas – XXVII session

Regional administration of Burgas district under the chairmanship of prof. Sevdalina Turmanova, Deputy District Governor of Burgas district held the seventeenth session for work on cases of children of District DI Coordination Mechanism on November 21st, 2018. This time the session was a little bit more different as 21 of the DDICM members and 23 foster mothers from the municipalities of Burgas, Karnobat and Sredets took part in it. This meeting was planned after the Round Table held in June and dedicated to the 21st of November – the Day of the Christian Family – on the initiative of DDICM Bourgas, in partnership with the project „Accept Me“ and with the financial support of Zonta Club Burgas.

 The moderator of the meeting – Antonia Mezardzhieva – a regional coordinator of HHC- Bulgaria for Burgas region gave the opportunity to the mothers to present themselves and then, separated in 3 groups according to the age of the children, the mothers shared their achievements in raising and educating the children, as well as the emerging needs in the overall care of children in foster families. The issues related to the need for provision of funds for solving medical problems of children, as well as parenting skills training for foster parents were highlighted.

Mrs.Turmanova thanked the members of the DDICM for the care that the foster mothers take, for the difficult and responsible mission they had taken to the public and adopted for themselves and she assured the attendees that this meeting would not be the last one in the future work of the DDICM. For the third consecutive year she announced the donation campaign entitled „Christmas tree of the Good“, as besides food and clothes for children and families this year, we will be firstly expecting milk and baby food and diapers.

            The meeting ended off with a celebration cocktail funded by Zonta Club Bourgas and the mothers expressed their satisfaction with the acknowledged attention and acknowledgment of their care and efforts for the children placed in the foster families.

 

 

 

 

 

 

 

 

(прочетено 121, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив