На 15.05.2020 година  „Надежда и домове за децата – клон България“ получи дарение от фирма „Талар фуудс“ ЕООД. Предоставеното дарение представлява кутии с нетрайни хранителни продукти и е общо 180 кг.

С благодарност към дарителя приехме храната.

Много семейства изпаднаха в криза след въвеждането на мерки за преодоляване на COVID 19. Нашите усилия се насочиха да издирим най-нуждаещите се. Проучени бяха всички семейства, с които работим и те бяха подпомогнати с хранителните продукти. За да може да се подпомогнат и други в криза предоставихме част от дарението и на Дирекция социално подпомагане Елин Пелин.  Много радост се четеше в очите на всички деца и семейства, които са признателни на фирма „Талар фуудс“ ЕООД за оказаната им подкрепа.

С готовност се отзоваваме да помогнем при настъпили семейни кризи защото виждаме, че навременната помощ може да предотврати сериозни последици за децата.

 

 

Shared food can make us dream

On 15.05.2020 Hope and Homes for Children – Bulgaria received a donation from the company „Talar Foods“ Ltd. The donation is boxes of non-perishable food products and is a total of 180 kg.

We gratefully accepted the food.

Many families have fallen into crisis since the introduction of measures to overcome COVID 19. Our efforts have focused on finding those most in need. All the families we work with were explored and they were supported with food. In order to be able to help others in crisis, we provided part of the donation to the Social Assistance Directorate in Municipality of Elin Pelin. There was a lot of joy in the eyes of all children and families who are grateful to the company „Talar Foods“ Ltd. for their support.

We are ready to help in case of family crises because we see that timely help can prevent serious consequences for children.

(прочетено 144, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив