На 31.10.2019 година в град Плевен се проведе обучение на тема: „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“. Участие взеха членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация – Плевен и специалисти – социални работници, педагози, психолози от ОЗД и доставчици  на социални услуги на територията на областта.

Обучението беше организирано от „Надежда и домове за децата – клон България“ в рамките на проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца по 3 годишна възраст“. Водещи бяха Елена Петкова – национален консултант и Цветелина Георгиева – регионален координатор на „Надежда и домове за децата – България“. Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции при работа с родители, като представи един по-различен модел на подход и подкрепа. В хода на сесиите участниците се запознаха с метода „Генограма“. Той улеснява събирането на информация при работа по случаи и използването й за дефиниране на проблеми и откриване на причинно – следствени връзки. Разгледани бяха и  случаи от практиката на модела на активна семейна подкрепа на „Надежда и домове за децата – клон България“.

 

In support of children and families

On 31,10,2019. in the town of Pleven was held training on the topic: „Working with parents at risk of abandoning their children“ of the members of the District DI Coordination Mechanism – Pleven and specialists – social workers, pedagogues, psychologists from CPDs and providers of social services in the territory of the region. The training was organized by Hope and homes for children – Bulgaria within the project „Strategic Deinstitutionalisation for the eradication of the institutional care for children 3 years old“. Leading the training were Elena Petkova – national consultant from Hope and homes for children – Bulgaria and Tsvetelina Georgieva – Regional Coordinator of Hope and homes for children – Bulgaria for Pleven Region. The aim of the training was to increase the professional competences of working with parents by presenting a different model of work and support. During the training, participants were introduced to the “Genogram” method, which facilitates the collection of case work information and its use for defining problems and finding cause and effect relationships, as well as cases from the practice of the applied model of Active Family Support of Hope and homes for children Bulgaria.

(прочетено 87, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив