През последните години много от децата с увреждания започнаха да посещават масови училища. Тази стъпка е част от стремежът ни да развиваме чувството си на емпатия и всички да се чувстваме комфортно в обществото.

Пандемията от COVID – 19  остави за дълго време учениците изолирани, а това води до голямо натоварване както на децата с увреждания, така и на техните родители. Много често липсата на достатъчно средства е причина в тези семейства да няма устройства за електронно обучение и най-често то става през телефоните на родителите. Тези деца се чувстват още по-зле  от факта, че трудно се общува по този начин със съученици, приятели и учители, а образованието и интеграцията им са под въпрос.

В тази ситуация от ОЗД Велико Търново се обърнаха към нас да предоставим електронни устройства на деца с увреждания и на деца на родители с ментални или физически увреждания. Ние, благодарение на Англо –американското училище в София, успяхме да зарадваме 7 ученици от първи до шести клас в област Велико Търново. Изненадата беше голяма на фона на очакването децата дълго време да учат от домовете си.

In support of children with disabilities in Veliko Tarnovo district

In recent years, many children with disabilities have started attending mainstream schools. This step is part of our desire to develop our sense of empathy and all to feel comfortable in society.

The COVID-19 pandemic left students isolated for a long time, and this puts a heavy burden on both children with disabilities and their parents. Very often the lack of sufficient funds is the reason for the lack of e-learning devices in these families and most often it happens through the parents’ phones. These children feel even worse from the fact that it is difficult to communicate in this way with classmates, friends and teachers, and their education and integration are in question.

In this situation, CPDs in Veliko Tarnovo region turned to us to provide electronic devices to children with disabilities and to children of parents with mental or physical disabilities. Thanks to the Anglo-American school in Sofia, we managed to make 7 students from first to sixth grade in Veliko Tarnovo district happy. The surprise was great against the basic expectation that the children would learn from their homes for a long time.

(прочетено 135, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив