Когато си на 18 всичко е красиво, тревата е зелена, можеш да прекосиш морета и звездите са по- ярки. Да си влюбен на 18 е толкова истинско, очаквано и някак свенливо и красиво.

Колата ни се движи бавно по пътищата в Северозападна България и достигаме до малко село, в което времето е спряло и носталгично ни напомня за живота, който е кипял тук през осемдесетте  и деветдесетте години на миналия век. Сега улиците са някак подозрително пусти, а сградите и градините ни напомнят, че животът не е съвсем замрял. Спираме пред едноетажна къща и зад металната порта ни посреща градина с много цветя. Затваряме вратата за любопитни погледи и ни посрещат Христина и Марин.  В тях има толкова невинност и сила, която ни кара да вярваме, че те ще се научат да устояват на трудностите.

Христина е ученичка и живее в социална услуга в Бяла Слатина, когато среща чаровната усмивка на Марин. Погледи, усмивки, кратки разходки, треперещи ръце и поривът на онези пеперуди в стомаха, който те оставя без дъх. Тя е на 17, той на 16 и изведнъж усещат, че мислите им един за друг завладяват телата им. Много бързо осъзнават, че искат да прекарат цял един живот заедно. Представите им за живота са по детски наивни и същевременно дръзки. Всичко се оказва по-сложно отколкото изглежда. Христина вече е на 18, трябва да напусне общинското жилище, а Марин е ученик и пътува от съседно село, но това не е всичко.

Христина е бременна и това е изпитание и за двамата. Пред тях се отваря бездната на неизвестността и страхът от бъдещето. Техните роднини не се интересуват от тях,  приятелите им  нямат опит в такава житейска ситуация, но в очите им можеш да видиш онази обич, която дава криле. Споделят своите тревоги със социални работници и те започват да търсят добро решение за бъдещото дете и за родителите му. След раждането на Вили нашият екип, със своята експертна помощ, стана част от историята на това семейство. Вили беше със здравословни проблеми, но година по-късно вече всичко е останало в миналото. Тя вече проходи и прави  първите си стъпки, които ще я отведат по широкия свят. Казва „мама и тата“, пляска с ръце и се движи в ритъм на музиката от песните на майка й.

Съвместната ни кампания с ЧЕЗ – „Заедно можем всичко“, ще даде възможност това семейство да преодолее трудностите, които е срещнало. Марин вече е завършил училище, започва временно работа и продължава да кандидатства за свободни работни места. Христина се е научила да готви, поддържа къщата в изрядна чистота, мечтае да види Вили пораснала и успяла. Опитва се да събере парчетата от своето детство и затова кани на гости за първия рожден ден на Вили своите и на Марин роднини.

Те  преминаха през една от своите големи кризи, а заедно с ЧЕЗ ние катализирахме процесите по изграждане на едно семейство и сме сигурни, че тези млади хора никога няма да изоставят Вили и ще се борят за своето щастие.

 

Together we can

When you are 18, everything is beautiful, the grass is green, you can cross the seas and the stars are brighter. Being in love at 18 is so real, expected and somehow shy and beautiful.

Our car moves slowly on the roads in Northwestern Bulgaria and we reach a small village where time has stopped and nostalgically reminds us of the life that was boiling here in the eighties and nineties of the last century. Now the streets are somehow suspiciously deserted, and the buildings and gardens remind us that life is not completely dead. We stop in front of a one-storey house and behind the metal gate we are greeted by a garden with many flowers. We close the door for curious glances and are greeted by Christina and Marin. There is so much innocence and strength in them that it makes us believe that they will learn to withstand difficulties.

Christina is a student and lives in a social service in Byala Slatina when she meets Marin’s charming smile. Looks, smiles, short walks, trembling hands and the rush of those butterflies in your stomach that leaves you breathless. She is 17, he is 16 and suddenly they feel that their thoughts about each other are taking over their bodies. They quickly realize that they want to spend a lifetime together. Their ideas about life are childishly naive and at the same time bold. Everything turns out to be more complicated than it seems. Christina is already 18, has to leave the municipal apartment, and Marin is a student and travels from a neighboring village, but that’s not all.

Christina is pregnant and this is a test for both of them. The abyss of the unknown and the fear of the future opens before them. Their relatives are not interested in them, their friends have no experience in such a life situation, but in their eyes you can see the love that gives wings. They share their worries with social workers and they start looking for a good solution for the future child and his parents. After the birth of Villy, our team, with their expert help, became part of the history of this family. Villy had health problems, but a year later everything is a thing of the past. She is already walking and taking her first steps that will take her around the world. She says „Mom and Dad,“ claps her hands, and moves to the beat of her mother’s songs.

Our joint campaign with CEZ – „Together we can do everything“ will enable this family to overcome the difficulties it has encountered. Marin has already finished school, started a temporary job and continues to apply for vacancies. Christina has learned to cook, keeps the house clean, dreams of seeing Villy grow up and succeed. She tries to collect the pieces from her childhood and that is why she invites hers and Marin’s relatives for guests for the first birthday.

They have gone through one of their great crises, and together with CEZ we have catalyzed the process of building a family and we are sure that these young people will never leave Villy and will fight for their happiness.

(прочетено 189, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив