„Надежда и домове за децата – клон България“ продължава своята работа в рамките на проект „Подкрепи сега!“, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”, по програма „ИРИС“  и на територията на област Видин.

Добрите партньорски взаимоотношения с ОЗД и съвместната пряка работа дават своите резултати. Хората отново активно търсят работа, рискът за децата намалява и семейната среда се стабилизира. Подкрепяните пет семейства, които вследствие на пандемията от COVID – 19 загубиха своята работа и доходи вече знаят, че могат да се справят с кризите. Проектът „Подкрепи сега!“ направи възможно отново да видим усмивките и надеждите по лицата им. Семействата са изключително благодарни на Програма Ирис и се чувстват насърчени да продължат своя път.

We support together now

Hope and homes for children – Bulgaria continues its work within the project „Support now!“, funded by the Foundation „Workshop for Civic Initiatives“, under the IRIS program and in the Vidin region.

Good partnerships with the CPD and joint direct work give results. People are again actively looking for work, the risk for children is reduced and the family environment is stabilized. The supported five families who lost their jobs and incomes as a result of the COVID-19 pandemic already know that they can cope with the crises. The Support Now project made it possible for us to see the smiles and hopes on their faces again. Families are extremely grateful for the Iris Program and feel encouraged to continue on their path.

(прочетено 57, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив