Попитах Ваня  какви мечти има за дъщеря си, за семейството, за българите?

„От както се е родила Вяра си я представям пораснала, здрава и много умна. Тя го заслужава! Искам да имам средства и да направим ремонт и от тази къща да стане дом. Българите трябва да се обединяват зад такива инициативи, като „Заедно можем всичко“.

За пръв път когато срещнах семейството на Вяра и Асен те бяха объркани и много недоверчиви. И чакаха дете. Детето се роди и вместо радост още тревоги се стовариха върху главите им. Имаха стара наследствена къща с една стая, без вътрешна тоалетна и двор, обрасъл с бурени и дървета. Събраните пари от работа в чужбина бързо се стопяват, нямаха възможност да работят за по-добра  заплата, а детето също се нуждаеше от средства. Не  мина много време ОЗД започнаха да наблюдават семейството и имаше опасност детето да бъде изведено от своя дом.

Екипът на „Надежда и домове за децата- клон България“ разбра кризисната ситуация и започна да насърчава семейството да изгради по-здравословна среда за Вяра. Подкрепяме ги с храни, дрехи, лекарства, съвети. Асен си намери работа, а дъщеричката му расте обградена с много грижи, които той не е получавал като дете.

Неговото детство преминава под знака на домашно насилие и алкохолната зависимост на неговия баща. Това дава отпечатък на психиката му и сякаш има страх да общува с хората. Макар и да работи, средствата не са достатъчни и той взима и заеми, които в края на 2019 година вижда, че няма да може да изплаща. Семейството взема решение той да замине за Англия за шест месеца, за да може да  издържа семейството си.

Когато пандемията от  COVID 19 обхваща и Англия, той изгубва работата си, няма как да се върне в България, а банките блокират сметката му и семейството остава почти без всякакви доходи. Асен живее при приятели, които го приютяват и така изкарва цели пет месеца без постоянни доходи, без да праща пари на семейството си и без възможност да се върне в България.

Екипът ни постоянно помагаше, за да може детето да бъде здраво и да има храна.

Сега със съвместната инициатива с ЧЕЗ „Заедно можем всичко“ на това семейство няма да се наложи да плаща сметки за ток до месец декември, което ще даде възможност да вложат средства за подобряване на условията на живот.  В тези трудни времена всеки жест на благотворителност може да даде шанс на много деца да останат незасегнати от липса на средства.  След внимателен оглед ЧЕЗ ще заменят и един електроуред, който не е енергоефективен и консумира много енергия.

С инициативата „Заедно можем всичко“ ще намалим бъдещите сметки за ток, което в дългосрочен план ще освободи ресурс за това семейство.

Няма нищо по-ценно от това да виждаш щастливи деца и семейства. Някои от тях живеят бедно, но искрената обич, която се чете в очите им ни окрилява.

Екипът ни е убеден, че добрите примери и вдъхновяващи инициативи ще променят средата, в която живеем.

 

 

We are together

I asked Vanya what dreams she has about her daughter, her family, about Bulgarians?

„Since Vyara was born I imagine  that she will become a grown-up, healthy and very smart person. She deserves it! I wish I had money to make some repairs of the house to turn it into a home. Bulgarians should unite under such initiatives as „Together we can do everything.“

The first time I met Vyara and Assen’s family they were confused and very distrustful. And they were expecting a child. The child was born and instead of joy, more worries hanged over their heads. They live in an old inherited house that only consists of one room, without an indoor toilet, and a yard overgrown with weeds and trees. The family was rapidly running out of the money collected from work abroad, they could not work for a higher salary, and the child also needed financial resources. It did not take the CPD so long to begin monitoring the family and there was a certain risk for the child to be taken out of her home.

The Bulgarian Hope and homes for children team learnt of their situation of crisis and started encouraging the family in building a healthier environment for Vyara. We supported the family with food, clothes, medication, council. Assen found a job and his little daughter is growing up surrounded by lots of care he had never had as a child. 

His childhood was marked by domestic violence and his father’s alcohol addiction. This has left its mark in his psyche and it seems like that he is afraid to communicate with people. Although he works, the money is not enough and he also takes loans, when at the end of 2019 he finds out that he will not be able to repay. The family decided that he would go to England for six months so that he could support his family.

When the COVID 19 pandemic spread to England, he lost his job and he could not return to Bulgaria as the banks blocked his account and the family was almost left with no income. Assen lives with friends who shelter him and so he spends five months without a steady income, without sending money to his family and without the opportunity to return to Bulgaria.

Our team permanently helped the family so the child could be healthy and had food.  

Now, with the joint initiative with CEZ „Together we can do everything“, this family will not have to pay electricity bills until December, which will allow them to invest in improving their living conditions. In these times of difficulties any gesture of charity can give many children a chance to remain unaffected by a lack of funds. After a careful inspection CEZ will replace a power appliance that is not energy efficient and consumes a lot of energy.

It is by the “Together we can do everything” initiative that will reduce the next electricity bills which in the long term will help the family save money.

There is nothing more precious than seeing happy children and families. Some of them live poorly but the true love that you can see in their eyes gives us wings. 

Our team believes that good examples and inspiring initiatives will change the environment we live in.

(прочетено 178, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив