Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ се събра на 20 март, за да изпрати своите послания за мирен свят чрез колективно месене на хляб. Десетте деца и младежи от програмата бяха на гости в учебната кухня на Фондация „Светът на Мария“, в която се обучават и работят младежи с интелектуални затруднения.

Готвачът Милко разказа за своята работа в кухнята и комуникацията му с младежите с интелектуални затруднения, както и за различните рецепти, които приготвят. Замесването на тесто в миналото се е практикувало, за да се отправят молитви за здраве и мир. Вълненията в очите на децата бе резултат от случващото се в ръцете им. Докато готвачът  показваше стъпките и всеки един ги следваше, говорихме за правата на децата, какви са те и как можем да ги популяризираме. Коментирахме как бихме могли още по-добре да ги представяме и прилагаме, да се застъпваме за уязвимите и да ги подкрепяме. По време на приготвянето  на меденките, децата и младежите общуваха помежду си, смееха се и си представяха един идеален, в техните очи, свят. Някак неусетно си говорихме и за страдащите от войната в Украйна. Войните по един безцеремонен начин премахва всички права на хората и всеки се опитва да оцелее. Така, нашите меденки заредени с много обич и топлота поеха към Кризисния център, където в момента са настанени бежанци от Украина. Всички искаме да живеем в един по-справедлив свят и затова, ние от застъпническата програма на Надежда и домове за децата искрено благодарим на Фондация „Светът на Мария“ и на Милко за отделеното време и възможността да работим заедно.  Дано сме успели да предадем цялата  си положителна емоция и енергия  на жените и децата  бежанци, защото те силно се нуждаят от тях.

С нови идеи и нови застъпничества ще продължим да работим и тази година!

Dreams kneaded

The program for children’s participation in „Hope and homes for children – Bulgaria“ met on March 20 to send its messages for a peaceful world through collective kneading of bread. The ten children and young people from the program were guests in the training kitchen of the Maria’s World Foundation, where young people with intellectual disabilities study and work.

Chef Milko spoke about his work in the kitchen and his communication with young people with intellectual disabilities, as well as the various recipes they prepare. Kneading dough has been practiced in the past to offer prayers for health and peace. The excitement in the children’s eyes was the result of what was happening in their hands. While the chef showed the steps and everyone followed them, we talked about children’s rights, what they are and how we can promote them. We commented on how we could better present and implement them, stand up for and support the vulnerable. During the preparation of the gingerbreads, the children and the young people communicated with each other, laughed and imagined an ideal world, in their eyes. Somehow, imperceptibly, we talked about the victims of the war in Ukraine. Wars in an unceremonious way take away all human rights and everyone tries to survive. Thus, our gingerbreads, full of love and warmth, went to the Crisis Center, where refugees from Ukraine are currently housed. We all want to live in a fairer world and that is why we at Hope and home for children advocacy program sincerely thank the Maria’s World Foundation and Milko for their time and opportunity to work together. We hope we have managed to pass on all our positive emotions and energy to refugee women and children, because they need them so much.

We will continue to work with new ideas and new advocacies this year as well!

(прочетено 80, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив